Kế Toán BẤT ĐỘNG SẢN ĐẦU TƯ

 Kế Toán BẤT ĐỘNG SẢN ĐẦU TƯ  

Chuyên đề Kế toán bất động sản đầu tư ( Kế toán tài chính - Học kế toán trưởng ) hướng dẫn giải quyết các vấn đề sau:

- Phân loại bất động sản, Định giá bất động sản.

- Các hình thức chuyển đổi, khấu hao, nhượng bán, thanh lý và cho thuê bất động sản đầu tư.

- Cách hạch toán bất động sản đầu tư tài khoản 217 theo thông tư 200.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ke Toan BAT DONG SAN DAU TU - hoc ke toan tong hop thuc hanh thuc te

Nguoi hoc co the hieu va xu ly cac van de ke toan ve bat dong san dau tu trong doanh nghiep

• Dinh nghia Phan loai

• Dieu kien ghi nhan

• Tinh gia Ke toan

 

 

 

Không có tài liệu nào được tìm thấy!

khoahoc_detail