Kế Toán BẤT ĐỘNG SẢN ĐẦU TƯ

 Kế Toán BẤT ĐỘNG SẢN ĐẦU TƯ  

  Người học có thể hiểu và xử lý các vấn đề kế toán về bất động sản đầu tư trong doanh nghiệp :

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ke Toan BAT DONG SAN DAU TU - hoc ke toan tong hop thuc hanh thuc te

Nguoi hoc co the hieu va xu ly cac van de ke toan ve bat dong san dau tu trong doanh nghiep

• Dinh nghia Phan loai

• Dieu kien ghi nhan

• Tinh gia Ke toan

 

 

 

Không có tài liệu nào được tìm thấy!