Kế toán NGUỒN VỐN CHỦ SỞ HỮU & Trình bày trên BCTC

  Kế toán NGUỒN VỐN CHỦ SỞ HỮU & Trình bày trên BCTC  Học xong chương này có thể hiểu :

    -  Vốn đầu tư của CSH & các khoản mục liên quan (thặng dư vốn cổ phần, vốn khác, cổ phiếu quỹ)

    -  Các khoản dự trữ (quỹ & chênh lệch đánh giá)

    -  Lợi nhuận chưa phân phối của DN

    - Trình bày Nguồn vốn chủ sở hữu trên BCTC

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kế toán nguồn vốn chủ sở hữu , loại hình doanh nghiệp,  vốn cổ phần, vốn khác, cổ phiếu quỹ, dự trữ , chênh lệch đánh giá) , chưa phân phối, trình bày BCTC

ke toan nguon von chu so huu loai hinh doanh nghiep von co phan von khac co phieu quy du tru chenh lech danh gia chua phan phoi trinh bay bctc

 

Chương này đặc biết có hướng dẫn xử lý kế toán về Cổ phiếu của doanh nghiệp 

1. Bài giảng :  File 11

2. Bài tập : BT 11

3. Tài liệu tham khảo :  TK 11

Không có tài liệu nào được tìm thấy!

khoahoc_detail