KẾ TOÁN THUẾ THU NHẬP DOANH NGHIỆP TNDN

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Thuế thu nhập doanh nghiệp TNDN

Chênh lệch vĩnh viễn ,  Chênh lệch tạm thời, Chi phí thuế TNDN , hiện hành & hoãn lại , Tài sản thuế TNDN,  trình bày chúng trên Báo cáo tài chính.

 

Thue thu nhap doanh nghiep

chenh lech vinh vien chenh lech tam thoi chi phi thue tndn hien hanh hoan lai tai san thue tndn trinh bay chung tren bao cao tai chinh

 

 

 

1. Bài giảng : File 17 

2. Bài tập :  BT 17

3. Tài liệu tham khảo :  TK 17

Không có tài liệu nào được tìm thấy!

khoahoc_detail