@ Kế toán Quản Trị - Tài liệu Học Kế toán Trưởng CC của BTC

 (Đã cập nhật chế độ kế toán tài chính mới nhất theo thông tư 200/TT-BTC)

 (*) Ngoài phần nội dung chính nền tảng - Chương trình còn chọn ra những phần hay bổ ích giúp Bạn áp dụng vào công ty có hiệu quả tốt nhất Click xem dưới đây :

> Giới thiệu phần đặc biệt: - Phân tích quan hệ Doanh thu, chi phí, lợi nhuận - Định giá bán sản phẩm - Thực hiện ra quyết định Kinh doanh ngắn hạn .v.v

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 * Khoa Hoc lop ngan han ke toan truong btc cap bang chung chi - Ke toan quan tri quan he chi phi loi nhuan doanh thu dam dinh phi bien phi - bao cao tai chinh BCTC

 * Kế toán quản trị chi phí lới nhuận đạm định phí biến phí  - truong dai hoc kinh te tpHCm - 952 quang trung, go vap, tan phu  0908125042

 

Không có tài liệu nào được tìm thấy!