> YOUTUBE hỗ trợ học Học Kế toán Thuế thực hành, học Kế toán trưởng

 Trung tâm KẾ TOÁN HỢP NHẤT xin giới thiệu đến các bạn Kênh Youtube hỗ trợ học Kế toán Online, học Kế toán thực tế, học Kế toán trưởng, học kế toán thuế Tổng hợp từ AZ gồm 4 phần trên Youtube: A. Học Kế toán thực hành,  B. Khai báo Quyết toán thuế,  C. Kế toán phần mềm, D. Học kế toán trưởng... Các bạn Xem dưới đây:

 

học kế toán online


 

 

A. HỌC KẾ TOÁN THỰC HÀNH:

 

* Bài giảng 1/20 : Vai trò & Công việc thực tế của người làm Kế toán trong doanh nghiệp (Click xem):

   - Nội dung bài này sẽ giúp học hiểu được công việc & sản phẩm của kế toán?

- Để ghi nhận các nghiệp vụ kế toán phát sinh trong doanh nghiệp người ta ứng dụng Bảng Hệ thống Tài khoản kế toán như thế nào ?

   - Khái quát về hệ thống Tài khoản theo quy định mới nhất - Thông tư 200.

   - Link tải Bài tập thực hành.

 


 

 

* Bài giảng 2/20 : Hiểu chi tiết các Báo cáo Tài chính theo thông tư 200:

   - Cấu trúc, Nội dung & ý nghĩa của BCTC :

     + Bảng cân đối kế toán

     + Báo cáo kế quả hoạt động kinh doanh

     + Báo cáo lưu chuyển tiền tệ

     + Thuyết minh báo cáo tài chính.

   - Kế Toán làm ra 04 báo cáo trên cho Ai đọc?

   - Link tải Bài tập thực hành.

 


 

 

* Bài giảng 3/20 : Tài khoản kế toán & Nguyên tắc cách ghi sổ NỢ, CÓ:

   - Bài giảng này sẽ giúp học viên hiểu rằng mỗi tài khoản trong học đường chỉ là số hiệu và là một chữ T, nhưng khi đi làm kế toán thì một chữ T đó sẽ ứng với một cuốn sổ kế toán. Theo dõi từ đầu kỳ đến cuối kỳ sự thay đổi của một khoản mục.

   - Bài giảng cũng giúp học viên nắm vững các nguyên tắc ghi Nợ, Có cho tất cả các tài khoản từ loại 1 đến loại 9. Đề rồi khi gặp bất kỳ nghiệp vụ nào trong thực tế, học viên đều biết mở sổ và ghi vào sổ một cách đúng đắn, để rồi cuối kỳ sẽ có kết quả trung thực, hợp lý đưa lên Báo cáo tài chính của doanh nghiệp.  

   - Link tải Bài tập thực hành.

 


 

 

* Bài giảng 4 : Cách Ghi sổ Kép, sổ Nhật ký chung, sổ Cái...:

   - Trong quá trình sản xuất kinh doanh. Khi xảy ra một nghiệp vụ thì sẽ có ít nhất là 2 tài khoản bị thay đổi. Kế toán sẽ phải mở sổ ra và ghi chép đầy đủ cho cả 2 tài khoản đó. Nếu khi mở sổ tài khoản này ra ghi "Nợ", thì khi mở sổ tài khoản kia phải ghi "Có". Quan hệ Nợ

   - Có như vậy gọi là quan hệ đối ứng. Quan hệ đối ứng đó được gọi là "Kế toán kép". Như vậy, 01 nghiệp vụ phải ghi 02 sổ nên gọi là GHI SỔ KÉP.

   - Link tải Bài tập thực hành.

 


 

 

* Bài giảng 5 : Cách Ghi sổ kế toán Tổng hợp & Chi tiết:

   Nội dung bài này gồm :Ghi sổ kế toán tổng hợp & chi tiết.

   - Kế toán tổng hợp và Thực hành ghi Sổ tổng hợp hay còn gọi là Sổ Cái hoặc Sổ Tài Khoản.

   - Kế toán chi tiết và Thực hành ghi Sổ Chi Tiết cho đúng đối tượng như nguyên liệu, hàng hóa, thành phẩm hoặc nợ phải thu, nợ phải trả.

   - Giữa các Sổ Chi Tiết & Sổ Tổng Hợp có cùng loại tài khoản, sẽ có mối quan hệ số liệu đó là : Tổng cộng số liệu trên các sổ chi tiết sẽ bằng số liệu trên Sổ tổng hợp.

   - Kế toán Thuế GTGT : Kế toán cần phải theo dõi thuế đầu vào - TK133 và theo dõi thuế đầu ra - TK33311. Cuối kỳ phải thực hiện ghi bút toán khấu trừ đầu vào với đầu ra.

   - Link tải Bài tập thực hành.

 


 

 

* Bài giảng 6/20 : Mối quan hệ giữa các Tài khoản & Bảng cân đối kế toán:

   Nội dung là Mối quan hệ giữa Tài khoản & Bảng cân đối kế toán

   - Bài này giúp học viên hiểu rõ mối quan hệ 2 chiều :

     + Bảng cân đối kế toán cuối kỳ trước cung cấp số dư đầu kỳ cho các tài khoản

     + Các tài khoản cung cấp số dư cuối kỳ của chúng để lập bảng cân đối kế toán mới

   Ngoài ra, sau khi tìm hiểu trình tự của một bài toán học thuật, học viên vận dụng giải quyết công việc kế toán thực tế hàng ngày tại doanh nghiệp.

   - Link tải Bài tập thực hành.

 


 

 

* Videos Ôn tập tóm tắc Bài 1-6 :

   Bài Ôn lại 1-6 (nắm vững lại kiến thức)

   - Nhằm giúp học viên nắm chắc lại kiến thức đã học, biết vận dụng kiến thức đó để xử lý công việc thực tế.

   - Hiểu đặc điểm của nghề kế toán và đặc tính, yêu cầu, phẩm chất của nhân viên kế toán.

   - Định hướng phát triển cho nghề kế toán.

 


 

 

* Bài giảng 7/20 : Cách tính giá các Đối tượng trong kế toán:

Nội dung là Tính giá các đối tượng kế toán

   - Tính toán, xác định giá trị ban đầu, giá trị hao mòn khi sử dụng và giá trị còn lại của tài sản cố định.

   - Tính toán, xác định giá trị nhập, xuất, tồn của hàng tồn kho (vật liệu, công cụ, thành phẩm, hàng hóa...)

   - Hiểu ứng dụng của việc tính giá trên để vận dụng trong trình bày Báo cáo tài chính (cụ thể là bảng cân đối kế toán và thuyết minh BCTC)

   - Link tải Bài tập thực hành.

 


 

 

* Bài giảng 8 : Cách làm Kế toán Tài sản cố định:

   Nội dung bài này là Kế toán tài sản cố định

   - Hướng dẫn ghi sổ các nghiệp vụ mua sắm hay nhận thêm tài sản cố định.

   - Ghi sổ các trường hợp thanh lý, nhượng bán tài sản cố định

   - Hạch toán vào chi phí và lập Bảng Khấu Hao tài sản cố định cho các bộ phận...

   - Bài tập thực hành nằm trong bài giảng rồi.

 


 

 

* Bài giảng 9 : Cách làm Kế toán Kho & Kế toán Tiền Lương:

   Nội dung bài này là Kế toán nhập xuất Kho Nguyên liệu - Kế toán Tiền lương

   - Hướng dẫn làm kế toán kho, ghi các sổ tổng hợp chi tiết và lập báo cáo Nhập xuất tồn phục vụ và tư vấn cho nhà quản lý.

   - Hướng dẫn làm kế toán lương, tính bảo hiểm xã hội (BHXH), bảo hiểm y tế (BHYT), kinh phí công đoàn (KPCĐ) và bảo hiểm thất nghiệp (BHTN) theo đúng quy định của pháp luật hiện nay.

   - Bài tập thực hành nằm trong bài giảng rồi.

  

* Bài giảng 10 : Kế toán Chi phí sản xuất & Tính giá thành sản phẩm:

   Nội dung bài này là Kế toán Chi phí sản xuất & Tính giá thành sản phẩm, hướng dẫn các vấn đề quan trọng sau đây:

   - Ghi nhận các chi phí phát sinh trong quá trình sản xuất : Nguyên liệu, nhân công và các chi phí còn lại.

   - Tập hợp tất cả các chi phí phát sinh và xác định kết quả kinh doanh.

   - Lập bảng tính giá thành sản phẩm.

 


 

 

* Bài giảng 11 : Kế toán tiêu thụ THÀNH PHẨM & Xác định kết quả kinh doanh.

   Nội dung bài này là sẽ Hướng dẫn các vấn đề :

   - Ghi nhận nghiệp vụ xuất kho thành phẩm để bán

   - Theo dõi quá trình bán hàng :

      + Giảm trừ doanh thu khi có chiết khấu thương mại

      + Giảm giá hàng bán và hàng bán bị trả lại. Đồng thời ghi nhận các chi phí trong quá trình kinh doanh.

   - Tập hợp Doanh thu và các chi phí để xác định kết quả kinh doanh

 


 

 

* Bài giảng 12 : Kế toán mua bán HÀNG HÓA & Xác định kết quả kinh doanh.

    Nội dung bài này là sẽ Hướng dẫn các vấn đề :

   - Ghi nhận nghiệp vụ mua hàng hóa

   - Ghi nhận nghiệp vụ xuất bán hàng hóa

   - Phân bổ chi phí mua hàng vào giá vốn hàng bán

   - Thực hiện xác định kết quả kinh doanh trong doanh nghiệp thương mại!

 


 

 

* Bài giảng Ôn tập Bài 1-12 & Hướng dẫn học bài 13-20:

    - Đúc kết giá trị và mục đích của 12 bài giảng đã cho học viên xem và học miễn phí.

    - Nêu ra phương hướng vận dụng kiến thức của 12 bài đã học vào thực tế công việc kế toán là từ Bài (13-20)

 

 


 

 

* Bài giảng Bài 13 : Cách đọc hiểu Chứng từ & Cách ghi sổ NHẬT KÝ CHUNG.

Bài này hướng dẫn các vấn đề :

- Những vấn đề cần tiếp nhận khi đến làm việc Kế toán tại công ty mới

- Sắp xếp chứng từ, đọc hiểu nghiệp vụ và định khoản - Thực hiện ghi sổ nhật ký chung.

 

* Các bạn hãy Ghi danh học Trực tiếp/ Online để nhận đc nhiều sự hỗ trợ, giúp bạn tiếp thu bài giảng nhanh hơn & làm được công việc thực tế:

- Các bạn sẽ có trong tay đầy đủ Tài liệu đáp án, Bộ hoá đơn chứng từ làm thực tế, Bộ bài giảng Videos sẽ giúp bạn học hiệu quả thực tế hơn.

- Quan trọng là được chính GV dạy trên Video hỗ trợ ngay ONLINE lúc bạn học (Liên hệ hỗ trợ qua Zalo, Email, Utraview rất dễ dàng)

- Các bạn học Online sẽ được hỗ trợ cả đi làm sau này khi gặp khó khăn !

(*) Bạn có thể liên lạc tư vấn thêm về khoá học qua 0908125042 / qua zalo 0903652095 nhé !

 


 

 

* Giới thiệu bài 14/20 : Cách Phân bổ chi phí mua hàng vào giá vốn hàng bán & Tính Khấu trừ Thuế GTGT !

  Bài này có các nội dung sau đây :

- Tập hợp số liệu từ NKC vào 1561 và 1562

- Thực hành phân bổ chi phí mua hàng vào giá vốn hàng bán.

- Xử lý số liệu phân bổ vào NKC.

- Tập hợp số liệu từ NKC vào 133 và 33311

- Thực hành khấu trừ thuế GTGT cuối kỳ

- Xử lý số liệu khấu trừ vào NKC..

 

Lưu ý : "Các bạn hãy Ghi danh học Trực tiếp/ Online để nhận được sự hỗ trợ trực tiếp(Online) giúp bạn tiếp thu bài giảng nhanh hơn & làm được công việc thực tế & cũng như nhận được trọn bộ Tài liệu và Video của khóa học nhé !

 


 

 

* Giới thiệu Bài 15 :   Cách xác định Kết quả kinh doanh & Hoàn tất Sổ Nhật ký chung

    Bài này có các nội dung sau đây :

- Hướng dẫn các bước xác định kết quả kinh doanh trong thực tế.

- Ghi các bút toán kết chuyển vào nhật ký chung.

- Kết chuyển doanh thu thuần vào TK911

- Kết chuyển các chi phí kinh doanh vào TK911

- Xác định thuế TNDN phải nộp - Kết chuyển chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hiện hành.

- Kết chuyển lợi nhuận sau thuế chưa phân phối.

 

 


 

 

* Giới thiệu Bài 16 : Cách thực hành Sổ chi tiết và bảng Tổng hợp.

    Bài này hướng dẫn:

  - Phân loại chứng từ theo từng đối tượng chi tiết

  - Ghi sổ chi tiết phải thu khách hàng - Lập bảng tổng hợp tình hình thanh toán người mua

  - Ghi sổ chi tiết tạm ứng

  - Lập bảng tổng hợp tình hình thanh toán tạm ứng

  - Shi sổ chi tiết phải trả người bán

  - Lập bảng tổng hợp tình hình thanh táon người bán

  - Ghi sổ chi tiết hàng hóa

  - Lập bảng tổng hợp nhập xuất tồn hàng hóa.

 


 

 

* Giới thiệu Bài 17 : Cách ghi Sổ Cái & Bảng Cân đối số phát sinh.

   Bài này hướng dẫn thực hành :

- Thực hiện ghi các sổ cái tài khoản dựa nhật ký chung.

- Thực hiện đối chiếu sổ cái với bảng tổng hợp.

- Sau khi đối chiếu khớp đúng thì lập bảng cân đối số phát sinh.

 


 

 

* Giới thiệu 18 :  Thực hành làm Bảng cân đối kế toán Báo cáo kết quả kinh doanh

Bài này hướng dẫn thực hành như sau :

- Căn cứ bảng cân đối số phát sinh để lập Bảng cân đối kế toán

- Trường hợp người mua trả tiền trước phải ghi vào Nợ phải trả trên BCĐKT

- Phải thu ngắn hạn khác trên BCĐKT chính là khoản Tạm ứng

- Hàng tồn kho chứa đựng số liệu từ TK151 đến TK158

- Khi lập bảng, dòng nào có số liệu thì điền vào, không có thì bỏ trống

- Tài sản cố định phải liệt kê Nguyên giá, Khấu hao, Giá trị còn lại.

 

 


 

 

* Giới thiệu bài 19 :   Cách lập Báo cáo Lưu chuyển tiền tệ theo Thông tư 200.

Cách lập Báo cáo Lưu chuyển tiền tệ, theo thông tư 200. Bài này hướng dẫn thực hành :

- Lập báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh

- Thực hành lập báo cáo lưu chuyển tiền tệ (phương pháp trực tiếp)

- Căn cứ sổ cái TK111 và TK112

- Tiền thu từ bán hàng và cung cấp dịch vụ là những khoản thu nào?

- Tiền chi cho người cung cấp hàng hóa dịch vụ là những khoản chi nào

- Thu khác từ hoạt động kinh doanh là gì?

- Chi khác từ hoạt động kinh doanh là gì?

- Dòng tiền từ hoạt động đầu tư nghĩa là gì?

- Dòng tiền từ hoạt động tài chính nghĩa là gì?

https://youtu.be/HjnLKfJr5fU

 

 


 

 

* Giới thiệu Bài 20 : Cách lập bản Thuyết minh báo cáo tài chính theo Thông tư 200.

Bài này hướng dẫn thực hành :

- Lập báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh

- Thực hành lập báo cáo lưu chuyển tiền tệ (phương pháp trực tiếp)

- Căn cứ sổ cái TK111 và TK112

- Tiền thu từ bán hàng và cung cấp dịch vụ là những khoản thu nào?

- Tiền chi cho người cung cấp hàng hóa dịch vụ là những khoản chi nào

- Thu khác từ hoạt động kinh doanh là gì?

- Chi khác từ hoạt động kinh doanh là gì?

- Dòng tiền từ hoạt động đầu tư nghĩa là gì?

- Dòng tiền từ hoạt động tài chính nghĩa là gì?

 

 

* Các bạn hãy Ghi danh học Trực tiếp/ Online để nhận đc nhiều sự hỗ trợ, giúp bạn tiếp thu bài giảng nhanh hơn & làm được công việc thực tế:

- Các bạn sẽ có trong tay đầy đủ Tài liệu đáp án, Bộ hoá đơn chứng từ làm thực tế, Bộ bài giảng Videos sẽ giúp bạn học hiệu quả thực tế hơn.

- Quan trọng là được chính GV dạy trên Video hỗ trợ ngay ONLINE lúc bạn học (Liên hệ hỗ trợ qua Zalo, Email, Utraview rất dễ dàng)

- Các bạn học Online sẽ được hỗ trợ cả đi làm sau này khi gặp khó khăn !

(*) Bạn có thể liên lạc tư vấn thêm về khoá học 0908125042 /qua zalo 0903652095 nhé !

 

 


 

 

B. HỌC KHAI BÁO THUẾ:

 

* Bài giảng 1 :  Cách Đăng ký thành lập Công ty & khai thuế ban đầu:

   - Cách thành lập công ty các vấn đề trở ngại thường gặp...?

   - Doanh nghiệp MỚI thành lập phải Khai báo thuế ban đầu như thế nào...?

   - Kết quả sau khi học thực hành khai báo thuế (gồm 08 Bài), Bạn sẽ làm & quản lý tốt công việc khai thuế cho doanh nghiệp :

     + Biết cách làm Thủ tục đăng ký & phương thức kê khai thuế ban đầu có lợi cho doanh nghiệp.

     + Nắm chắc luật khai thuế, các loại hóa đơn chứng từ mới nhất theo quy định của BTC & Tổng cục Thuế.

     + Biết cách kiểm soát hóa đơn chứng từ có liên quan việc tính thuế.

     + Cách tính đúng số tiền thuế cần nộp.

     + Biết cách sử dụng máy tính phần mềm HTKK để thực hiện Lập tờ khai & Quyết toán thuế, nộp thuế cho các loại hình Kinh doanh. Kết xuất ra báo cáo gởi cơ quan thuế qua Mạng.

     + Biết cách cập nhật các quy định thông tư mới của Cục thuế để tránh bị phạt...

 


 

 

* Giới thiệu Bài giảng 2 :   Tiến hành khai, nộp thuế qua mạng - HTKK:

   Bài này hướng dẫn 4 vấn đề sau :

   - Thực hành khai báo thông tin ban đầu cho doanh nghiệp trên HTKK

   - Thực hành tờ khai thuế giá trị gia tăng trực tiếp trên HTKK

   - Link : https://thuedientu.gdt.gov.vn (Để Thực hành nộp tờ khai qua trang web & Thực hành nộp thuế online)

   - Link : Phần mềm In ảo http://www.mediafire.com/download/wqq...

 

* Các bạn hãy Ghi danh học Trực tiếp/ Online để nhận đc nhiều sự hỗ trợ, giúp bạn tiếp thu bài giảng nhanh hơn & làm được công việc thực tế:

- Các bạn sẽ có trong tay đầy đủ Tài liệu, Bộ hoá đơn chứng từ làm thực tế, Bộ bài giảng Videos sẽ giúp bạn học hiệu quả thực tế hơn.

- Quan trọng là được chính GV dạy trên Video hỗ trợ ngay ONLINE lúc bạn học (Liên hệ hỗ trợ qua Zalo, Email, Utraview rất dễ dàng)

- Các bạn học Online sẽ được hỗ trợ cả đi làm sau này khi gặp khó khăn !

(*) Bạn có thể liên lạc tư vấn thêm về khoá học 0908125042 /qua ZALO 0903652095 nhé !

 

 


 

 

* Giới thiệu Bài giảng 3 : Khai Thuế GTGT ( Cách tính & Điều chỉnh sai sót thuế đã nộp):

   Bài này hướng dẫn các vấn đề sau :

    - Thực hành khai báo thuế GTGT Cách tính & Điều chỉnh thuế đã nộp.

    - Thuế Giá trị gia tăng Khấu trừ(GTGT).

    - Xác định Số thuế GTGT được khấu trừ.

    - Các chỉ tiêu phực tạp trên Tờ khai.

    - Các vấn đề Thuế Mở rộng và Bổ sung...

    - Phần bài tập nằm trong Video. 

 


 

 

* Giới thiệu Bài giảng Ôn tập tóm tắc Bài 1-3 & Hướng dẫn học bài 4-8:

(Bài này được TỔNG CỤC THUẾ VIỆT NAM đưa vào là bài hướng dẫn cho doanh nghiệp khai thuế, Click_Xem!)

 - Ôn tập bài 1=>3 và định hướng học thực hành thực tế bài 4=>8.

 

* Các bạn hãy Ghi danh học Trực tiếp/ Online để nhận đc nhiều sự hỗ trợ, giúp bạn tiếp thu bài giảng nhanh hơn & làm được công việc thực tế:

- Các bạn sẽ có trong tay đầy đủ Tài liệu đáp án, Bộ hoá đơn chứng từ làm thực tế, Bộ Bài giảng Videos sẽ giúp bạn học hiệu quả hơn.

- Quan trọng là được chính GV dạy trên Video hỗ trợ ngay ONLINE lúc bạn học (Liên hệ hỗ trợ qua Zalo, Email, Utraview rất dễ dàng)

- Các bạn học Online sẽ được hỗ trợ cả đi làm sau này khi gặp khó khăn !

(*) Bạn có thể liên lạc tư vấn thêm về khoá học 0908125042 / qua zalo 0903652095 nhé !

 

 


 

* Giới thiệu Bài giảng 4 : Thực hành Khai thuế GTGT Khấu trừ cho công ty Trường Giang

Dựa vào hóa đơn chứng từ mua vào bán ra thực tế tại công ty Trường Giang

   - Thực hành làm tờ khai điều chỉnh bổ sung "KHBS"

   - Thực hành phân loại hóa đơn mua vào theo mục đích sử dụng

   - Thức hành phân loại hóa đơn bán ra : không chịu thuế, 0%,5%, 10%

   - Thực hành tính chỉ tiêu 25, tổng thuế GTGT được khấu trừ.

   - Xem xét và tính toán các trường hợp mở rộng.

 

 


 

 

* Giới thiệu Bài giảng 5 : Cách xử lý - Khai thuế Thu Nhập Doanh Nghiệp TNDN :

  Bài này hướng dẫn các vấn đề sau :

- Quy định chung về thuế Thu nhập doanh nghiệp.

  - Hiểu và phân biệt 3 loại : Doanh thu, doanh thu tài chính và thu nhập khác.

- Hiểu và phân biệt 5 loại chi phí : giá vốn hàng bán, chi phí bán hàng, chi phí quản lý doanh nghiệp, chi phí tài chính, chi phí khác - Cách tính lợi nhận trong nội bộ doanh nghiệp (tức là lợi nhuận kế toán).

 - Phân biệt Lợi nhuận kế toán với Thu nhập chịu thuế .

  - Nhận biết đâu là các khoản chi phí không hợp lý hợp lệ .

- Nắm được các bước làm Tờ khai quyết toán thuế Thu nhập doanh nghiệp.

 


 

 

* Giới thiệu Bài giảng 6 : Thực hành Quyết toán Thuế thu nhập doanh nghiệp TNDN :

Bài này hướng dẫn các vấn đề sau :

- Tìm kiếm, lựa chọn chứng từ để phân loại Doanh thu, Chi phí

- Nhập Phụ lục 03-1A - Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh

- Khai báo các khoản chi không được trừ

- Nhập chỉ tiêu B4 - Nhập phụ lục chuyển lỗ 03-2A

- Xác định Thu nhập chịu thuế - Nhập chỉ tiêu C8

- Xác định số tiền thuế TNDN đã tạm nộp Nhập chỉ tiêu E5

- Rà soát, kiểm tra đối chiếu số liệu và mối quan hệ giữ các chỉ tiêu trên tờ khai.

 


 

 

* Giới thiệu Bài giảng 7 : Cách Kê khai thuế & Quyết toán Thuế Thu Nhập Cá Nhân TNCN

   Bài này hướng dẫn các vấn đề sau:

  - Thu nhập chịu thuế là gì

- Thu nhập tính thuế là gì

- Cách tính thuế thu nhập cá nhân phải nộp

- Xử lý khấu trừ thuế thu nhập cá nhân của người lao động

 


 

 

* Bài giảng 8 : Thực hành Kê khai thuế & Quyết toán thuế Thu nhập cá nhân (TNCN):

 Bài này hướng dẫn các vấn đề sau:

  - Thực hành tờ khai thuế thu nhập cá nhân quý.

  - Thực hành tờ khai quyết toán thuế thu nhập cá nhân năm.

  - Bảng kê theo biểu thuế lũy tiến. - Bảng kê theo thuế suất toàn phần.

  - Cá nhân cư trú.

  - Cá nhân không cư trú.

  - Cá nhân ủy quyền quyết toán thay.

 


 

 

* Bài giảng ôn Cập nhật luật Thuế mới HTKK :

Chương trình cập nhật Thuế mới này dành cho học viên các khoá học khai báo thuế, Kế toán thuế của Trung tâm

bao gồm 6 vấn đề sau :

Thuế môn bài, thuế thu nhập cá nhân, Cách sửa lỗi khi dùng HTKK phiên bản mới, vấn đề xin hoàn thuế, cách nộp báo cáo tài chính, cách sử dụng hoá đơn điện tử & hủy hoá đơn giấy... - Hướng dẫn sửa lỗi không tải và cài đặt được phần mềm HTKK mới :


 


 

 

* Các bạn hãy Ghi danh học Trực tiếp/ Online để nhận đc nhiều sự hỗ trợ, giúp bạn tiếp thu bài giảng nhanh hơn & làm được công việc thực tế:

- Các bạn sẽ có trong tay đầy đủ Tài liệu đáp án, Bộ hoá đơn chứng từ làm thực tế, Bộ Bài giảng Videos sẽ giúp bạn học hiệu quả hơn.

- Quan trọng là được chính GV dạy trên Video hỗ trợ ngay ONLINE lúc bạn học (Liên hệ hỗ trợ qua Zalo, Email, Utraview rất dễ dàng)

- Các bạn học Online sẽ được hỗ trợ cả đi làm sau này khi gặp khó khăn !

(*) Bạn có thể liên lạc tư vấn thêm về khoá học 0908125042 / qua zalo 0903652095 nhé !

 

 

 


 

 

C. HỌC KẾ TOÁN PHẦN MỀM:

 

* BÀI 1/9 : Hướng dẫn cách cài đặt và tạo dữ liệu thông tin Ban đầu trên MISA:

  - Hướng dẫn chi tiết các bước cài đặt MISA

   - Giải quyết các lỗi thường gặp trong quá trình cài đặt

   - Tạo người dùng và phân quyền trong MISA.

 

 

* Bài 2/9 : Thực hành tạo Danh mục trên MISA (bằng 2 cách nhập liệu trực tiếp/ nhập khẩu từ excel vào MISA):

  - Tạo hệ thống cơ cấu tổ chức: hệ thống phòng ban

  - Tạo danh sách đối tượng: nhà cung cấp, khách hàng, nhân viên

  - Tạo danh sách vật tư hàng hóa: Kho, đơn vị tính, vật tự hàng hóa

  - Tạo danh mục Ngân hàng: Ngân hàng, số tài khoản.

  - Tạo danh mục chi phí: khấu hao, chi phí phân bổ

 

 

* Bài 3/9 : Thực hành khai báo số Dư ban đầu trên MISA (bằng 2 cách nhập liệu trực tiếp/ nhập khẩu từ excel vào MISA):

  - Khai báo số dư ban đầu cho các khoản mục: Tiền gửi ngân hàng, công nợ nhà cung cấp/ khách hàng, chi phí sản xuất dở dang, công cụ dụng cụ/ TSCĐ đang sử dụng

 

 

* Bài ÔN: Ôn bài 1-3 - Hướng dẫn phần Thực hành quan trọng các phân hệ Kế toán Bài 4-9:

  - Khai báo số dư ban đầu cho các khoản mục: Tiền gửi ngân hàng, công nợ nhà cung cấp/ khách hàng, chi phí sản xuất dở dang, công cụ dụng cụ/ TSCĐ đang sử dụng

 

 

* Bài 4/9 : Thực hành phân hệ Quỹ & Ngân hàng:

  - Thực hành định khoản các nghiệp vụ thu/chi bằng tiền mặt/ TGNH vào phân hệ Quỹ/Ngân hàng: thu tiền khách hàng, trả tiền nhà cung cấp, trả lương, nộp thuế, thu/chi khác.

 

* Các bạn hãy Ghi danh học Trực tiếp/ Online để nhận đc nhiều sự hỗ trợ, giúp bạn tiếp thu bài giảng nhanh hơn & làm được công việc thực tế:

- Các bạn sẽ có trong tay đầy đủ Tài liệu đáp án, Bộ hoá đơn chứng từ làm thực tế, Bộ Bài giảng Videos sẽ giúp bạn học hiệu quả hơn.

- Quan trọng là được chính GV dạy trên Video hỗ trợ ngay ONLINE lúc bạn học (Liên hệ hỗ trợ qua Zalo, Email, Utraview rất dễ dàng)

- Các bạn học Online sẽ được hỗ trợ cả đi làm sau này khi gặp khó khăn !

(*) Bạn có thể liên lạc tư vấn thêm về khoá học 0908125042 /qua zalo 0903652095 nhé !

 

 

* Bài 5/9 : Thực hành phân hệ Mua hàng:

  - Thực hành định khoản các nghiệp vụ liên quan vào phân hệ Mua hàng như: mua hàng trong nước, mua hàng nhập khẩu, được giảm giá/chiết khấu, trả lại hàng bán, đối trừ, bù trừ công nợ, thanh toán nhà cung cấp…

 

 

* Bài 6/9 : Thực hành phân hệ Bán hàng:

 - Thực hành định khoản các nghiệp vụ liên quan vào phân hệ Bán hàng như: bán hàng trong nước, bán hàng xuất khẩu, giảm giá/chiết khấu, hàng bán bị trả lại, đối trừ, bù trừ công nợ, thu tiền bán hàng…

 

 

* Bài 7/9 : Thực hành phân hệ Kho & CCDC:

  - Thực hành nhập/ xuất kho

   - Tính giá xuất kho

  - Chuyển kho nội bộ

   - Thực hành ghi tăng CCDC khi xuất kho sử dụng cho các bộ phận

  - Thực hành phân bổ chi phí CCDC đang sử dụng

   - Thực hành ghi giảm CCDC khi thanh lý, hết giá trị phân bổ

   - Kiểm kê giá trị CCDC cuối kỳ


 

* Bài 8/9 : Thực hành phân hệ TSCĐ và Lương:

 Phân hệ TSCĐ:

  - Thực hành ghi tăng TSCĐ khi mua thêm, được tặng/cho, góp vốn,…

 - Tính khấu hao TSCĐ

 - Đánh giá lại TSCĐ

 - Thực hành ghi giảm TSCĐ khi bán, thanh lý, …

  Phân hệ Lương:

  - Thực hành tính lương, hạch toán chi phí lương, trả lương, thiết lập một số quy định về lương theo chính sách.

 

 

* Bài 9/9 : Thực hành phân hệ Tổng hợp - Xử lý cuối kỳ - Lập Báo cáo Tài chính:

 - Thực hành một số nghiệp vụ khác: quyết toán tạm ứng, đánh giá lại ngoại tệ, kết chuyển lãi/ lỗ,

 - Khóa sổ kế toán

 - Thực hành lập, xem các BCTC, báo cáo các phân hệ.

 


 

Chào các bạn !

* Các bạn hãy Ghi danh học Trực tiếp/ Online để nhận đc nhiều sự hỗ trợ, giúp bạn tiếp thu bài giảng nhanh hơn & làm được công việc thực tế:

- Các bạn sẽ có trong tay đầy đủ Tài liệu đáp án, Bộ hoá đơn chứng từ làm thực tế, Bộ bài giảng Videos sẽ giúp bạn học hiệu quả hơn.

- Quan trọng là được chính GV dạy trên Video hỗ trợ ngay ONLINE lúc bạn học (Liên hệ hỗ trợ qua Zalo, Email, Utraview rất dễ dàng)

- Các bạn học Online sẽ được hỗ trợ cả đi làm sau này khi gặp khó khăn !

(*) Bạn có thể liên lạc tư vấn thêm về khoá học 0908125042/ qua zalo 0903652095 nhé !

 

 


 

 

* YOUTUBE - Kế toán Trưởng.

- Vào YOUTUBE > Click vào mục có tên "DANH SÁCH PHÁT" (Sẽ có nhóm đầy đủ các bài )

 

 

* YOUTUBE - Kế toán Tổng hợp.

- Vào YOUTUBE > Click vào mục có tên DANH SÁCH PHÁT (Sẽ có nhóm đầy đủ các bài )

 


 

- Tài liệu giáo trình kế toán trưởng.

 

- Tài liệu giáo trình kế toán tổng hợp.

 

- Tài liệu giáo trình Khai báo thuế.

 

- Tài liệu giáo trình kế toán Phần mềm.

 

- Tài liệu giáo trình Lập báo cáo tài chính.

 

- Tài liệu làm Luận văn tốt nghiệp.

....

 

 


 

(*) Các Lớp sắp khai giảng học kế toán, Khai Thuế, Kế toán trưởng!

 


 

KẾ TOÁN HỢP NHẤT

Cô Thúy 0908 125 042

 

 

  Chúc các bạn thành công !

Không có tài liệu nào được tìm thấy!