Kế Toán ĐẦU TƯ TÀI CHÍNH NGẮN HẠN & trình bày trên BCTC

  Kế Toán ĐẦU TƯ TÀI CHÍNH NGẮN HẠN 

Sau khi học xong phần này người   học có thể thực hiện đối với khoản đầu tư tài chính ngắn hạn:

  -  Ghi nhận và đánh giá

  - Phản ánh nghiệp vụ bán hoặc thu hồi

  - Các vấn đề về thuế

  - Trình bày các khoản đầu tư tài chính trên BCTC.

 

  

 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Kế toán tài chính nâng cao chuyên sâu - kế toán các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn -  Trình bày các khoản đầu tư tài chính trên BCTC.

Ke toan tai chinh nang cao chuyen sau ke toan cac khoan dau tu tai chinh ngan han Trinh bay cac khoan dau tu tai chinh tren BCTC

Không có tài liệu nào được tìm thấy!

Các bài khác