Kế toán Hàng hóa - Phân bổ Chi phí - Xác định KQKD

Kế toán mua bán hàng hóa & Phân bổ chi phí Xác định kết quả kinh doanh Nội dung bài này là sẽ Hướng dẫn các vấn đề :

 

   - Ghi nhận nghiệp vụ mua hàng hóa

   - Ghi nhận nghiệp vụ xuất bán hàng hóa

 

   - Phân bổ chi phí mua hàng vào giá vốn hàng bán

   - Thực hiện xác định kết quả kinh doanh trong doanh nghiệp thương mại!

 * Tóm tắt nội dung : 

Khác với Doanh nghiệp sản xuất thì Doanh nghiệp thương mại với chức năng chính là mua bán hàng hóa.

 

   - Tất cả các đối tượng mà DN mua vào với mục đích bán ra để kiếm lời thì đều được gọi là hàng hóa, trong các DN này - Kế toán sẽ theo dõi và phản ánh các nghiệp vụ mua hàng, bán hàng.

 

   - Kế toán theo dõi đầy đủ các doanh thu và chi phí có liên quan đến doanh thu trong kỳ để xác định kết quả kinh doanh của doanh nghiệp...

 

Video Bài giảng Kế toán mua bán HÀNG HÓA & Xác định kết quả kinh doanh Click xem!

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 >>> Click Xem File Bài giảng  :  BG 6.4

 

 
Không có tài liệu nào được tìm thấy!

khoahoc_detail