> Tài liệu: Học Lập Báo Cáo Tài Chính nhanh.

@ BẢN QUYỀN của KẾ TOÁN HỢP NHẤT:

  * TÀI LIỆU HỌC LẬP BÁO CÁO TÀI CHÍNH

(Cập nhật mới nhất thông tư 200)

 * Đăc Biệt:   Tài liệu Học Thực hành Lập Báo cáo Tài chính báo cáo tài chính - Đọc Phân tích NHANH - Biết Đối chiếu Sổ sách trước khi lên BCTC -  Giải đáp tình huống thắc mắc về BCTC: ( Bảng Cân đối Kế toán - Báo cáo Kết quả Hoạt động KD - Báo cáo Lưu chuyển Tiền tệ - Thuyết minh báo cáo tài chính) . Nội dung Học Giải quyết 5 Vấn đề sau :

 

 

 1. Thực hành Hạch toán các nghiệp vụ gồm:

    - Hạch toán từng chứng từ Thực tế trong Bộ chứng từ.

    - Phân bổ chi phí trả trước vào thời điểm cuối kỳ.

    - Kết chuyển doanh thu và chi phí để xác định kết quả KD.

    - Kết chuyển thuế GTGT đầu vào (TK 133) và đầu ra (TK 3331) .
 

 2. Thực hành Ghi chép tất cả các loại Sổ Kế toán gồm :

    - Sổ Nhật ký chung

    - Sổ cái

    - Sổ Chi tiết & Bảng Tổng Hợp
 

 3. Thực hành Đối chiếu sổ sách Trước khi lập BCTC gồm :

    - Đối chiếu Sổ Quỹ tiền mặt và Sổ Cái tiền mặt.

    - Đối chiếu Sổ Chi tiết TGNH và sổ cái TGNH.

    - Từ Sổ chi tiết lập ra Bảng tổng hợp của những TK Công nợ phải thu và phải trả từ đó đối chiếu với Sổ Cái TK 131 và 331.

    - Đối chiếu bảng Tổng hợp nhập xuất tồn với sổ cái của hàng tồn kho

      ( Khi đối chiếu nếu có chênh lệch thì tìm hiểu nguyên nhân và điều chỉnh trước khi lập báo cáo tài chính.)

 
 4. Thực hành Lập BCTC chi tiết :

    - Bảng Cân đối Kế toán

    - Báo cáo Kết quả HĐKDoanh

    - Báo cáo lưu chuyển tiền tệ

    - Thuyết minh BCTChính.

 
 5. Giải đáp tình huống Thực tế của học viên :

    - Lập chứng từ Trích khấu hao tài sản cố định.

   - Hướng dẫn Lập bảng CĐPSinh; Bảng Cân đối Kế toán và KQHĐKDoanh trên sổ sách kế toán thực tế tại đơn vị

          Mối quan hệ giữa bảng cân đối kế toán và KQHĐKDoanh.

    - Nêu Ý nghĩa của bảng Cân đối kế toán và KQHĐKDoanh cũng như đối tượng sử dụng báo cáo tài chính gồm những ai và sử dụng để làm gì ...

  .v.v..


 

 1> Bộ Số liệu hóa đơn, Chứng từ ( Đã chọn lọc tất cả các nghiệp vụ thường gặp tại doanh nghiệp) => Ghi vào các Loại Sổ => Lập báo cáo tài chính : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

 

 *2. Ghi các loại Sổ Kế Toán ( Sổ Nhật ký chung , Chi tiết , Tổng hợp,  Sổ Cái .v.v.)  =>  Đối chiếu số liệu - Kết sổ  => Lập BCTC  :

 


 


 

 

* 3. Lập Báo cáo Tài Chính BCTC ( Bảng Cân đối phát sinh, BC kết quả HĐKD, Lưu chuyển tiền tệ, Thuyết minh BCTC) :

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 * ĐẶC BIỆT :  Bạn được học Kế Toán Thực hành trên Bộ Chứng từ Thực của các DN Thương mại, Dịch vụ, Sản xuất, Xây dựng...

(*Chứ kô phải làm bài tập như ở trường là đã cung cấp sẳn thông tin số liệu,   Mà bạn phải tự rút trích thông tin từ Hóa đơn Chứng từ thực như DN dùng mua bán hàng ngày) 

 =>  Biết Nguồn gốc số liệu để Lập BCTC Tài chính: Bảng Cân đối KT, BC Kết quả HĐKD, Lưu huyển Tiền tệ, Thuyết minh BCTC

         => HỌC XONG vào Công ty   làm được ngay Vì giống y tất cả các phần hành kế toán bạn đã học và thực hành.

- Kênh Youtube : "Cô Thúy Kế toán Hợp NHất"

 

 

Không có tài liệu nào được tìm thấy!