> Tài liệu Học Lập Báo Cáo Tài Chính nhanh.

Tài liệu lập báo cáo tài chính

Biết đối chiếu sổ sách trước khi lập báo cáo tài chính, Giải đáp tình huống thắc mắc về báo cáo tài chính của Bảng cân đối kế toán, Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh, Báo cáo lưu chuyển tiền tệ, Thuyết minh báo cáo tài chính

(Đã cập nhất thông tư 200) @ Bản quyền của Kế Toán Hợp Nhất

 

 

Nội dung học giải quyết 5 vấn đề sau:

 

1. Thực hành hạch toán các nghiệp vụ:

- Hạch toán từng chứng từ Thực tế trong Bộ chứng từ.

- Phân bổ chi phí trả trước vào thời điểm cuối kỳ.

 

- Kết chuyển doanh thu và chi phí để xác định kết quả kinh doanh

- Kết chuyển thuế GTGT đầu vào (TK 133) và đầu ra (TK 3331).

 

 

2. Thực hành ghi chép tất cả các loại sổ kế toán gồm:

- Sổ Nhật ký chung, Sổ cái, Sổ Chi tiết & Bảng Tổng Hợp...

 

 

3. Thực hành đối chiếu sổ sách trước khi lập bctc gồm:

- Hướng dẫn đối chiếu sổ quỹ tiền mặt với sổ cái tiền mặt.

- Đối chiếu sổ chi tiết TGNH và sổ cái tiền gởi nhân hàng.

 

- Từ sổ chi tiết lập ra bảng tổng hợp của những tài khoản công nợ phải thu và phải trả => Ttừ đó đối chiếu với sổ cái tài khoản 131 và 331.

 

- Đối chiếu bảng tổng hợp nhập xuất tồn với sổ cái của hàng tồn kho (Khi đối chiếu nếu có chênh lệch thì tìm hiểu nguyên nhân và điều chỉnh trước khi lập báo cáo tài chính)

 


4. Thực hành Lập BCTC chi tiết:

- Bảng cân đối kế toán

- Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh

 

- Báo cáo lưu chuyển tiền tệ

- Thuyết minh báo cáo tài chính.

 


5. Giải đáp tình huống Thực tế:

- Lập chứng từ trích khấu hao tài sản cố định.

- Hướng dẫn lập bảng cân đối phát sinh; Bảng cân đối kế toán và kqhđkdoanh trên sổ sách kế toán thực tế tại đơn vị

 

- Mối quan hệ giữa bảng cân đối kế toán và kqhđkdoanh.

 

- Nêu ý nghĩa của bảng cân đối kế toán và kqhđkdoanh cũng như đối tượng sử dụng báo cáo tài chính gồm những ai và sử dụng để làm gì .v.v

 


 

 

 

* Click xem Bài giảng Lập báo cáo tài chính dưới đây:
 
 
 

* Bài giảng : Cách đọc hiểu Chứng từ & Cách ghi sổ NHẬT KÝ CHUNG.

Bài này hướng dẫn các vấn đề :

- Những vấn đề cần tiếp nhận khi đến làm việc Kế toán tại công ty mới

 

- Sắp xếp chứng từ, đọc hiểu nghiệp vụ và định khoản - Thực hiện ghi sổ nhật ký chung.

 

 

* Bài giảng : Cách ghi Sổ Cái & Bảng Cân đối số phát sinh.

   Bài này hướng dẫn thực hành :

- Thực hiện ghi các sổ cái tài khoản dựa nhật ký chung.

 

- Thực hiện đối chiếu sổ cái với bảng tổng hợp.

- Sau khi đối chiếu khớp đúng thì lập bảng cân đối số phát sinh.

 

 

* Bài giảng :  Thực hành làm Bảng cân đối kế toán Báo cáo kết quả kinh doanh

Bài này hướng dẫn thực hành như sau :

- Căn cứ bảng cân đối số phát sinh để lập Bảng cân đối kế toán

 

- Trường hợp người mua trả tiền trước phải ghi vào Nợ phải trả trên BCĐKT

- Phải thu ngắn hạn khác trên BCĐKT chính là khoản Tạm ứng

 

- Hàng tồn kho chứa đựng số liệu từ TK151 đến TK158

- Khi lập bảng, dòng nào có số liệu thì điền vào, không có thì bỏ trống

 

- Tài sản cố định phải liệt kê Nguyên giá, Khấu hao, Giá trị còn lại.

 

 

* Bài giảng : Cách lập Báo cáo Lưu chuyển tiền tệ theo Thông tư 200.

Cách lập Báo cáo Lưu chuyển tiền tệ, theo thông tư 200. Bài này hướng dẫn thực hành :

- Lập báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh

 

- Thực hành lập báo cáo lưu chuyển tiền tệ (phương pháp trực tiếp)

- Căn cứ sổ cái TK111 và TK112

 

- Tiền thu từ bán hàng và cung cấp dịch vụ là những khoản thu nào?

- Tiền chi cho người cung cấp hàng hóa dịch vụ là những khoản chi nào

 

- Thu khác từ hoạt động kinh doanh là gì?

- Chi khác từ hoạt động kinh doanh là gì?

 

- Dòng tiền từ hoạt động đầu tư nghĩa là gì?

- Dòng tiền từ hoạt động tài chính nghĩa là gì?

 

 

* Bài giảng : Cách lập bản Thuyết minh báo cáo tài chính theo Thông tư 200.

Bài này hướng dẫn thực hành :

- Lập báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh

 

- Thực hành lập báo cáo lưu chuyển tiền tệ (phương pháp trực tiếp)

- Căn cứ sổ cái TK111 và TK112

 

- Tiền thu từ bán hàng và cung cấp dịch vụ là những khoản thu nào?

- Tiền chi cho người cung cấp hàng hóa dịch vụ là những khoản chi nào

 

- Thu khác từ hoạt động kinh doanh là gì?

- Chi khác từ hoạt động kinh doanh là gì?

 

- Dòng tiền từ hoạt động đầu tư nghĩa là gì?

- Dòng tiền từ hoạt động tài chính nghĩa là gì?

 

 

 

Kênh Youtube hỗ trợ học làm kế toán thực hành

 

 


 

 

 

* Tài liệu chứng từ để Lập báo cáo tài chính dưới đây:

 

 

 

 

1. Bộ số liệu hóa đơn, chứng từ ( Đã chọn lọc tất cả các nghiệp vụ thường gặp tại doanh nghiệp) => Ghi vào các loại Sổ => Lập báo cáo tài chính : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

2. Ghi các loại sổ kế toán như: Sổ Nhật ký chung , Chi tiết , Tổng hợp,  Sổ Cái .v.v. =>  Đối chiếu số liệu - Tổng kết sổ => Lập ra báo cáo tài chính:

 


 


 

 

* 3. Lập Báo cáo Tài Chính BCTC ( Bảng Cân đối phát sinh, BC kết quả HĐKD, Lưu chuyển tiền tệ, Thuyết minh BCTC) :

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

cô thúy kế toán hợp nhất

   Chúc các bạn thành công !

 

 

Không có tài liệu nào được tìm thấy!

khoahoc_detail