KẾ TOÁN NỢ PHẢI TRẢ & Trình bày BCTC

Đại học kinh tế tphcm - Kế toán

@ BẢN QUYỀN của KẾ TOÁN HỢP NHẤT

- 952 Quang Trung, P.8, Q.Gò Vấp.

 

 
 
* Tóm tắc Nội dung :
> Chương này đặc biệt có hướng dẫn về khoản Nợ phải trả là Trái phiếu

  Sau khi học xong chương này người học có thể  hiểu :

   - Quy định về trình bày & công bố NPT
   -  Nội dung các khoản Nợ phải trả
   -  Nguyên tắc chung hạch toán các khoản Nợ phải trả
   -  Kế toán trái phiếu phát hành
   -  Kế toán Dự phòng phải trả
   - Trình bày Nợ phải trả trên BCTC
 

 

 

 

 

ke toan no phai tra & trinh bay BCTC
Quy dinh ve trinh bay cong bo no phai tra Noi dung cac khoan No phai tra Nguyen tac chung hach toan Ke toan trai phieu phat hanh Ke toan Du phong phai tra Trinh bay tren BCTC 

hoc ke toan thuc hanh tong hop tai 952 quang trung go vap

 

 
Không có tài liệu nào được tìm thấy!

Các bài khác