8. LẬP BÁO CÁO TÀI CHÍNH, Cách Đối chiếu Tổng hợp trước khi lập BCTC

Lớp học lập báo cáo tài chính này giúp bạn làm tốt các công đoạn làm báo cáo sau đây: Hoc lap baocao tai chinh

 

- Biết cách Hạch toán, Ghi chép số liệu chứng từ

 

- Biết cách tổng hợp đối chiếu số liệu, Kết sổ & Hoàn thiện Sổ sách báo cáo tài chính.

 

- Biết cách đọc & phân tích nhanh báo cáo tài chính.

 

- Giải quyết tình huống thắc mắc về Báo cáo tài chính:

     + Bảng Cân đối Kế toán, Báo cáo Kết quả Hoạt động kinh doanh, Bc Lưu chuyển tiền tệ, Thuyết minh báo cáo Tài Chính...

 

- Hỗ trợ cả học kế toán online khi nhà xa ở tỉnh, bận công tác... (Học viên đc hỗ trợ Online, bất cứ lúc nào trong suốt khóa học & cả khi đi làm!)

 

học lập báo cáo tài chính bctc

 

 


 

 

* NỘI DUNG HỌC bao gồm 5 vấn đề chính sau đây :

 

1. Thực hành Hạch toán các nghiệp vụ:

   - Hạch toán từng chứng từ Thực tế trong Bộ chứng từ.

   - Phân bổ chi phí trả trước vào thời điểm cuối kỳ.

   - Kết chuyển doanh thu và chi phí để xác định kết quả KD.

   - Kết chuyển thuế GTGT đầu vào (TK 133) và đầu ra (TK 3331) .

2. Thực hành Ghi chép tất cả các loại Sổ Kế toán gồm

   - Sổ Nhật ký chung,Sổ cái, Sổ Chi tiết & Tổng Hợp.

 

3. Thực hành Đối chiếu sổ sách Trước khi lập BCTC gồm:

   - Đối chiếu Sổ Quỹ tiền mặt và Sổ Cái tiền mặt...

   - Đối chiếu Sổ Chi tiết tiền gởi ngân hàng & sổ cái TGNH.

   - Từ Sổ chi tiết lập ra Bảng tổng hợp của những TK Công nợ phải thu & phải trả từ đó đối chiếu với Sổ Cái TK 131, 331.

 

   - Đối chiếu bảng Tổng hợp nhập xuất tồn với sổ cái của hàng tồn kho

     (Khi đối chiếu nếu có chênh lệch thì biết nguyên nhân để điều chỉnh trước khi lập báo cáo tài chính)

 
4. Thực hành Lập Báo cáo tài chính:

   - Bảng Cân đối Kế toán, Báo cáo Kết quả hoạt động KD, Báo cáo lưu chuyển tiền tệ, Thuyết minh bc tài chính.

 
5. Giải đáp tình huống Thực tế của Bạn

   - Lập chứng từ Trích khấu hao tài sản cố định.

 

   - Hướng dẫn Lập bảng Cân đối phát sinh; Bảng Cân đối Kế toán và Kết quả hoạt động kinh doanh trên sổ sách kế toán thực tế tại đơn vị, Mối quan hệ giữa bảng cân đối kế toán và Kết quả hoạt động kinh doanh.

 

   - Nêu Ý nghĩa của bảng Cân đối kế toán và Kết quả hoạt động kinh doanh cũng như đối tượng sử dụng báo cáo tài chính gồm những ai và sử dụng để làm gì .v.v.

 


 

 

* CÓ CÁC LỚP LẬP BÁO CÁO TÀI CHÍNH & THUẾ SAU (Tùy nhu cầu công việc của bạn):

 

 

*B8. Lớp vào Lập báo cáo tài chính NGAY (Biết cách tổng hợp đối chiếu số liệu, Kết sổ & Hoàn thiện Sổ sách báo cáo tài chính - Yêu cầu học viên đã biết ghi sổ & Định khoản kế toán rồi):

- Thời gian: 1 tháng (18g15 -20g15)

- Học phí: 2,0 > 1,8tr trước ngày KG

- Khai giảng: 16/3/22 (T246)

 

* Hiện đang có lớp đặc biệt: Online cho các bạn ở xa, ở tỉnh, bận rộn!

Tư vấn  chọn lớp 0908125042

 


 

 

*SB. Lớp dạy cả Lập báo cáo tài chính & Quản lý sổ sách kế toán:

(Biết quản lý kế toán tổng hợp trên sổ sách hóa đơn chứng từ của công ty + Lập báo cáo tài chính)

- Thời gian: 2 tháng (18g15-20g15)

- Học phí: 2,8 > 2,5tr Trước ngày KG

- Khai giảng: 16/2/22 (T246)

 

 * Hiện đang có lớp đặc biệt: Online cho các bạn ở xa, ở tỉnh, bận rộn!

Tư vấn  chọn lớp 0908042125

 


 

 

*ST. Lớp Kế toán Thuế (Biết làm Kế toán Sổ sách lập báo cáo tài chính + Khai báo Thuế phần mềm):

(Biết Lập, quản lý nhanh kế toán tổng hợp trên Sổ sách hóa đơn chứng từ của công ty + Biết cả Khai Quyết toán nộp Thuế cho cty + Lập báo cáo tài chính)

- Thời gian: 3 tháng (18g15-20g15)

- Học phí: 4,1 > 3,8tr Trước ngày KG

- Khai giảng: 16/2/22 (T246)

 

* Hiện đang có lớp đặc biệt: Online cho các bạn ở xa, ở tỉnh, bận rộn!

 + Tư vấn chọn lớp 0908125042

 

 


 

 

*BT. Lớp Lập báo cáo tài chính & Khai báo quyết toán Thuế (Biết cách tổng hợp đối chiếu số liệu, Kết sổ & Hoàn thiện Sổ sách báo cáo tài chính, Biết cả Khai nộp Quyết toán Thuế cho công ty)

(Yêu cầu lớp này Học viên đã biết ghi sổ định khoản kế toán)

- Thời gian: 2 tháng (18g15-20g15)

- Học phí: 3,5 > 3,2tr Trước ngày KG

- Khai giảng: 16/3 (T246)

 

* Hiện đang có lớp đặc biệt: Online cho các bạn ở xa, ở tỉnh, bận rộn!

 


 

 

* Tư vấn chọn lớp: 0908125042 - 0903652095 

* Học phí muốn Chuyển khoản.

- Bằng Đại học kinh tế tphcm cấp có ghi chữ "Thực hành" - Click Xem !

 

- Hỗ trợ khóa học kế toán online khi nhà xa, bận công tác... 

 

- Thuận tiện đăng ký học, thi & lấy Bằng tại 1 nơi duy nhất (Mặt_tiền 952 Quang Trung, P8, Gò Vấp)

 


 

 

 

 * Click xem Bài giảng Lập báo cáo tài chính dưới đây:
 
 

* Bài : Cách lập bản Thuyết minh báo cáo tài chính theo Thông tư 200.

 

Bài này hướng dẫn thực hành :

- Lập báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh

- Thực hành lập báo cáo lưu chuyển tiền tệ (phương pháp trực tiếp)

 

- Căn cứ sổ cái TK111 và TK112

- Tiền thu từ bán hàng và cung cấp dịch vụ là những khoản thu nào?

- Tiền chi cho người cung cấp hàng hóa dịch vụ là những khoản chi nào

 

- Thu khác từ hoạt động kinh doanh là gì?

- Chi khác từ hoạt động kinh doanh là gì?

 

- Dòng tiền từ hoạt động đầu tư nghĩa là gì?

- Dòng tiền từ hoạt động tài chính nghĩa là gì?


 

* Bài Cách đọc hiểu Chứng từ & Cách ghi sổ NHẬT KÝ CHUNG.

 

Bài này hướng dẫn các vấn đề :

- Những vấn đề cần tiếp nhận khi đến làm việc Kế toán tại công ty mới

- Sắp xếp chứng từ, đọc hiểu nghiệp vụ và định khoản - Thực hiện ghi sổ nhật ký chung.

 

 

* Bài : Cách ghi Sổ Cái & Bảng Cân đối số phát sinh.

 

Bài này hướng dẫn thực hành :

- Thực hiện ghi các sổ cái tài khoản dựa nhật ký chung.

- Thực hiện đối chiếu sổ cái với bảng tổng hợp.

- Sau khi đối chiếu khớp đúng thì lập bảng cân đối số phát sinh.

 

 

* Bài :  Thực hành làm Bảng cân đối kế toán Báo cáo kết quả kinh doanh

 

Bài này hướng dẫn thực hành như sau :

- Căn cứ bảng cân đối số phát sinh để lập Bảng cân đối kế toán

- Trường hợp người mua trả tiền trước phải ghi vào Nợ phải trả trên BCĐKT

- Phải thu ngắn hạn khác trên BCĐKT chính là khoản Tạm ứng

- Hàng tồn kho chứa đựng số liệu từ TK151 đến TK158

- Khi lập bảng, dòng nào có số liệu thì điền vào, không có thì bỏ trống

- Tài sản cố định phải liệt kê Nguyên giá, Khấu hao, Giá trị còn lại.

 

 

* Bài : Cách lập Báo cáo Lưu chuyển tiền tệ theo Thông tư 200.

 

Cách lập Báo cáo Lưu chuyển tiền tệ, theo thông tư 200. Bài này hướng dẫn thực hành :

- Lập báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh

- Thực hành lập báo cáo lưu chuyển tiền tệ (phương pháp trực tiếp)

 

- Căn cứ sổ cái TK111 và TK112

- Tiền thu từ bán hàng và cung cấp dịch vụ là những khoản thu nào?

- Tiền chi cho người cung cấp hàng hóa dịch vụ là những khoản chi nào

 

- Thu khác từ hoạt động kinh doanh là gì?

- Chi khác từ hoạt động kinh doanh là gì?

 

- Dòng tiền từ hoạt động đầu tư nghĩa là gì?

- Dòng tiền từ hoạt động tài chính nghĩa là gì?

  
 

 


 

 

Bằng của trường đại học kinh tế tphcm có Uy tín và chất lượng Nên rất dễ có được việc làm tốt, Cạnh tranh cao nhất hiện nay !

 

lap bao cao tai chinh

 

lập phân tích báo cáo tài chính bctc

 tài liệu lập báo cáo tài chính bctc

 

phân tích tài chính ( *Pass: kt952quangtrung )

 


 

 

* Các Videos làm Kế toán thực tế hay của Trung tâm được Website Nhà nước, Cục thuế, Ngân hàng giới thiệu:

 

   - TỔNG CỤC THUẾ VIỆT NAM giới thiệu bài Ghi sổ Kế toán Click xem!

   - NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI thiệu bài Khai quyết toán Thuế Click xem!
 
   - TRÁI PHIẾU CHÍNH PHỦ giới thiệu làm kế toán thực tế  Click xem!
 


 


 

 

Chúc các bạn thành công !

 
Không có tài liệu nào được tìm thấy!

khoahoc_detail