Tài khoản Tổng hợp Chi tiết - Mối quan hệ & Cách Theo dõi

Sổ tổng hợp kế toán và sổ chi tiết kế toán

Hướng dẫn Cách phân biệt tài khoản Tổng hợp & Chi tiết, Mối quan hệ giữa chúng, Cách Theo dõi và phản ảnh các đối tượng này !

- Thực hành ghi Sổ chi tiết cho đúng đối tượng như nguyên liệu, hàng hóa, thành phẩm hoặc nợ phải thu, nợ phải trả.

- Giữa các Sổ Chi Tiết & Sổ Tổng Hợp có cùng loại tài khoản, sẽ có mối quan hệ số liệu đó là: Tổng cộng số liệu trên các sổ chi tiết sẽ bằng số liệu trên Sổ tổng hợp.

- Kế toán Thuế GTGT : Kế toán cần phải theo dõi thuế đầu vào - TK133 và theo dõi thuế đầu ra - TK33311. Cuối kỳ phải thực hiện ghi bút toán khấu trừ đầu vào với đầu ra.

 

*Click xem Video Bài giảng : Cách Ghi sổ kế toán Tổng hợp & Chi tiết!

 

 

*  Tóm tắt nội dung

Trong quá trình hoạt động của DN, Kế toán phải theo dõi và phản ánh biến động của các khoản mục (tài sản, nguồn vốn, doanh thu, chi phí ...)

 

Trong các khoản mục theo dõi đó, có một số khoản mục mà số liệu của nó gắn liền với các đối tượng chi tiết.

Chẳng hạn : Khoản mục phải thu của khách hàng sẽ gắn liền với các khách hàng A, B, C ... nào đó; tương tự đối với các khoản mục phải trả người bán, tạm ứng, nguyên vật liệu, thành phẩm, hàng hóa,.v.v..   

Phần 3.3 của chương này sẽ giúp học viên biết cách theo dõi số liệu của các khoản mục vừa đề cập gắn liền với các đối tượng chi tiết của chúng.                           

 

  

 

 

 

 

 

 

 

  

                     

 

Không có tài liệu nào được tìm thấy!

khoahoc_detail