Tài khoản Tổng hợp Chi tiết - Mối quan hệ & Cách Theo dõi

Cách phân biệt tài khoản Tổng hợp & Chi tiết, Mối quan hệ giữa chúng, Cách Theo dõi và phản ảnh các đối tượng này !

 

*Click xem Video Bài giảng : Cách Ghi sổ kế toán Tổng hợp & Chi tiết!

 

*  Tóm tắt nội dung

Trong quá trình hoạt động của DN, Kế toán phải theo dõi và phản ánh biến động của các khoản mục (tài sản, nguồn vốn, doanh thu, chi phí ...)

 

Trong các khoản mục theo dõi đó, có một số khoản mục mà số liệu của nó gắn liền với các đối tượng chi tiết.

Chẳng hạn : Khoản mục phải thu của khách hàng sẽ gắn liền với các khách hàng A, B, C ... nào đó; tương tự đối với các khoản mục phải trả người bán, tạm ứng, nguyên vật liệu, thành phẩm, hàng hóa,.v.v..   

Phần 3.3 của chương này sẽ giúp học viên biết cách theo dõi số liệu của các khoản mục vừa đề cập gắn liền với các đối tượng chi tiết của chúng.                           

 

  

 

 

 

 

 

 

 

  

                     

 

Không có tài liệu nào được tìm thấy!

khoahoc_detail