Quy trình các bộ phận Kế toán trong doanh nghiệp Bạn cần biết

Quy trình làm việc của kế toán viên

Các Quy trình Kế toán Bạn cần biết Khi làm Kế toán Viên và Kế toán Tổng hợp, các dòng lưu chuyển hóa đơn chứng từ qua các bộ phận kế toán và các phòng bankhác trong doanh nghiệp


 

 


 

1. QUY TRÌNH LÀM KẾ TOÁN QUỸ :

   - Phiếu thu, Phiếu chi. Giấy báo có, Giấy báo nợ
   - Bảng kê phiếu thu, phiếu chi.

   - Sổ quỹ tiền mặt, Sổ tiền gởi ngân hàng.
   - Sổ nhật ký thu tiền, Sổ nhật ký chi tiền
 
 
 
  

 
 

2. KẾ TOÁN MUA BÁN HÀNG - PHẢI TRẢ:

   - Cập nhật số dư công nợ đầu kỳ
   - Hóa đơn mua hàng kiêm phiếu nhập kho.
   - Hóa đơn nhập khẩu kiêm phiếu nhập kho
   - Trả lại hàng mua kiêm phiếu xuất kho.

   - Hóa đơn mua hàng dịch vụ.
   - Chi phí mua hàng và phân bổ

   - Phiếu chi công nợ theo hóa đơn.
   - Điều chỉnh số dư công nợ tự động.
 
 
 
 

 

 

3. KẾ TOÁN BÁN HÀNG - PHẢI THU:
   - Cập nhật số dư công nợ đầu kỳ
   - Hóa đơn bán hàng kiêm phiếu xuất kho.


   - Hóa đơn dịch vụ.

   - Hóa đơn giảm giá, hàng bán trả lại.


   - Phiếu thu công nợ theo hóa đơn.
   - Điều chỉnh số dư công nợ tự động.

 

 
 
 

 
 

4. LÀM KẾ TOÁN KHO HÀNG :
   - Cập nhật số dư đầu kỳ.
   - Phiếu nhập kho
   - Phiếu xuất kho
   - Phiếu điều chuyển kho


   - Phiếu nhập thành phẩm sản xuất
   - Phiếu xuất dùng công cụ dụng cụ.
   - Phiếu báo hỏng công cụ dụng cụ.


   - Tính giá xuất kho NTXT, BQGQ
   - Phân bổ công cụ dụng cụ

 

 
 

 
 

5. LÀM KẾ TOÁN TÀI SẢN CỐ ĐỊNH:

   - Khai báo TSCĐ.
   - Xây dựng tiêu thức phân bổ TSCĐ.
   - Điều chỉnh nguyên giá TSCĐ.

   - Dừng khấu hao TSCĐ.
   - Thanh lý TSCĐ
   - Tính khấu hao TSCĐ.
 
 
 

 

 

6. LÀM KẾ TOÁN NGÂN HÀNG:

 
 
 


 

7. KẾ TOÁN CÔNG CỤ DỤNG CỤ:

 
 
 
 

 
 
 
8. KẾ TOÁN TIỀN LƯƠNG:
 
 
 
 
 

 
 
 
9. LÀM KẾ TOÁN TỔNG HỢP: 
 
 
 
 
 


 
 
 
10. KẾ TOÁN CHI PHÍ GIÁ THÀNH:
   - Quản lý nhóm giá thành.
   - Xây dựng phương pháp tính giá thành.

   - Xây dựng bộ định mức
   - Xây dựng bộ hệ số.
   - Cập nhật NVL dở dang.

   - Cập nhật số dư chi phí cho công trình.
   - Phân bổ chi phí công trình
   - Cập nhật thành phẩm dở dang.

   - Tính dở dang cuối kỳ.
   - Tính giá thành sản phẩm .V.V...
 
 
 
 
 
Chúc các bạn thành công !
 
 

Không có tài liệu nào được tìm thấy!

khoahoc_detail