3. Khai & Quyết toán Thuế trên phần mềm HTKK.

 

 * Tư vấn : 028 383 15278  

   ( *Lưu ý: Trên Bằng có ghi ch" Thực hành  Khai báo Thuế ")

                     

                      Khai báo Thuế. 95 => Đã có điểm !                     

                      Khai báo Thuế. 94 => Đã có điểm !

                      Khai báo Thuế. 93 => Đã có điểm !

                      Khai báo Thuế. 92 => Đã có điểm !

                      Khai báo Thuế. 91 => Đã có điểm !

                      Khai báo Thuế. 90 => Đã có điểm !                     

                      Khai báo Thuế. 89 => Đã có điểm !

                      Khai báo Thuế. 88 => Đã có điểm !

                      Khai báo Thuế. 87 => Đã có điểm !

                      Khai báo Thuế. 86 => Đã có điểm !

       Khai báo Thuế. 85 => Đã có điểm !

       Khai báo Thuế. 84 => Đã có điểm !

       Khai báo Thuế. 83 => Đã có điểm !

 

       Khai báo Thuế. 82 => Đã có điểm !

       Khai báo Thuế. 81 => Đã có điểm !

       Khai báo Thuế. 80 => Đã có điểm !

       Khai báo Thuế. 79 => Đã có điểm !        

Khai báo Thuế. 78 => Đã có điểm !

 

                      Khai báo Thuế. 77 => Đã có điểm !

                      Khai báo Thuế. 76 => Đã có điểm !

Khai báo Thuế. 75 => Đã có điểm !

Khai báo Thuế. 74 => Đã có điểm !

Khai báo Thuế. 73 => Đã có điểm !

Khai báo Thuế. 72 => Đã có điểm !

 

Khai báo Thuế. từ K.61 đến K.71 !

Khai báo Thuế. từ K50 đến K.60 !

 

Khai báo Thuế. Từ K39 đến K49

Khai báo Thuế. Từ K28 đến K38  !

 

Khai báo Thuế. Từ K20 đến K27  !

Khai báo Thuế. Từ K15 đến K19  !

Khai báo Thuế. Từ K01 đến K14  !

( K01-K14 Xem tại trường )

 


 

 

 


 
 

* Thông báo : Tuyển dụng > Click !