Tính giá - Xác định giá trị các Đối tượng Kế toán

Cách tính giá các đối tượng kế toán

Hướng dẫn tính toán, xác định giá trị ban đầu, giá trị hao mòn khi sử dụng và giá trị còn lại của tài sản cố định, Tính toán, xác định giá trị nhập, xuất, tồn của hàng tồn kho (vật liệu, công cụ, thành phẩm, hàng hóa...), Hiểu ứng dụng của việc tính giá trên để vận dụng trong trình bày Báo cáo tài chính (cụ thể là bảng cân đối kế toán và thuyết minh BCTC)

> Click xem Video bài giảng

  

Tóm tắt nội dung : 

Các đối tượng kế toán tiêu biểu được tính giá trong chương này đó là : Tài sản cố định, hàng tồn kho (cụ thể là nguyên vật liệu và công cụ dụng cụ);

      Tính giá tức là xác định giá trị của các đối tượng đó để trình bày phản ánh giá trị của chúng trên BCTC (tức bảng cân đối kê toán).

Chương này sẽ nêu ra một số nguyên tắc ảnh hưởng đến việc tính giá, hướng dẫn tính giá nguyên giá, khấu hao và giá trị còn lại đối với TSCĐ, hướng dẫn tính giá nhập kho, xuất kho và tồn kho đối với hàng tồn kho. 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


     >>> Click tải Bài giảng : BG 4 

 

Không có tài liệu nào được tìm thấy!

khoahoc_detail