2. Kế toán Thực hành thực tế tại Doanh nghiệp tpHCM .