> Tài liệu học Kế Toán Trưởng và thi cấp chứng chỉ Bộ tài chính

Tài liệu học Kế Toán Trưởng này bao gồm nhiều chuyên đề ứng dụng thực tế tại doanh nghiệp tphcm (Cập nhật mới nhất thông tư 200/BTC)

 

    - Ngoài phần nội dung chính nền tảng, chương trình học kế toán trưởng còn chọn ra những phần hay giúp Bạn áp dụng vào công việc thực tế có hiệu quả.

 

    - Sau khóa đào tạo kế toán trưởng này bạn sẽ là người hợp pháp đại diện cho doanh nghiệp làm việc với cơ quan Thuế nhà nước; Đồng thời quản lý tốt hệ thống kế toán, tài chính, thuế...tư vấn tốt hiệu quả cho ban giám đốc.

 

    - Tài liệu bao gồm cả bài giảng + video Youtube! (Khi bạn đăng ký khóa học, bạn sẽ nhận được đầy đủ trọn bộ Videos & tài liệu học & thi kế toán trưởng)

 

 

 KẾ TOÁN TÀI CHÍNH :

-  Xử lý các vấn đề Hot hiện nay như :

    + Chênh lệch tỷ giá, BĐS đầu tư,.v.v..

    + Doanh thu & chi phí hợp đồng xây dựng, thuế TNDN

 

-  Kế toán giao dịch hợp đồng hợp tác KD & quản trị lợi nhuận.

-  Tập hợp chi phí và tính giá thành công ty xây lắp .v.v.

>> Click xem ! 

 

 PHÂN TÍCH BC TÀI CHÍNH :

- Mục tiêu, quy trình phân tích BCTC.

- Phân tích tỷ số tài chính - Dupont.

 

- Phân tích BCTC các công ty lớn Việt Nam

- Phân tích chiến lược Kinh doanh

 

- Phân tích Biến động & tương quan giữa các khoản mục

- Phân tích tự lập tài chính, Chỉ số tăng trưởng.v.v...

>> Click xem ! 

 

 KIỂM TOÁN :

- Nội dung bc kiểm toán hiện nay.

- Quyền hạn và trách nhiệm DN trong kiểm toán.

 

- Tiêu chí lựa chọn công ty kiểm toán đúng pháp luật chưa ?

- Kế toán trưởng phải xử lý vấn đề gì khi có kiểm toán thuế ?

 

- Kinh nghiệm phát hiện gian lận công ty niêm yết.

 >> Click xem ! 

 

 

 THUẾ theo thông tư 200  :

- Xử lý vấn đề phức tạp về hoá đơn & thuế hiện nay.

- Phát hiện & khắc phục sai phạm thuế của doanh nghiệp .

 

- Giảm thiểu các rủi ro trong sai phạm thuế doanh nghiệp

- Hiệu chỉnh Hồ sơ phục vụ thanh tra, quyết toán thuế năm. 

 

- Cập nhật các lỗi thường gặp khi khai thuế

>> Click xem !

 

 TỔ CHƯC CÔNG TÁC KT :

- Hiện nay tổ chức công tác kế toán như thế nào ?

- Vai trò quyền hạn kế toán trưởng trong DN 

 

- Thực tế bộ máy kế toán, cơ cấu, vận hành... 

- Tổ chức hệ thống chứng từ & Sổ sách kế toán...v.v

 >> Click xem ! 

 

 QUẢN TRỊ TÀI CHÍNH :

- Báo cáo tài chính & tỷ số tài chính.

- Dự đoán tài chính & hoạch định lợi nhuận.

 

- Đoàn bẩy kinh doanh và cơ cấu tài chính.

- Thời giá của tiền, chi phí vốn bình quân. v.v...

 >> Click xem !

 

 

  TÍN DỤNG NGÂN HÀNG :

- Thẩm định năng lực pháp lý & đánh giá khách hàng.

- Nghiệp vụ tín dụng khách hàng DN.

 

- Cho vay ngắn, trung, dài hạn đối với DN.

- Thực hiện tốt bộ hồ sơ vay vốn .v.v. 

 

 

 LUẬT KẾ TOÁN KINH TẾ:

- Nội dung luật kế toán mới hiện nay.

- Hoạt động nghề nghiệp kế toán thực tế.
 

- Xử lý tranh chấp kiện tụng trong hợp đồng kinh tế ..v.v...

>> Click xem !

 

 

 THẨM ĐỊNH DỰ ÁN :

- Thẩm định Dự án đầu tư hiện nay.

- Phân tích, đánh giá, thẩm định dự án.

 

- Các tiêu chuẩn tài chính thẩm định dự án.

- Khả năng đưa ra quyết định đầu tư v.v.

 >> Click xem !

 
 

 KẾ TOÁN QUẢN TRỊ :

- Phân tích Quan hệ doanh thu, chi phí, lợi nhuận

- Định giá bán sản phẩm.

 

- Thực hiện ra quyết định kinh doanh ngắn hạn  .v.v

>> Click xem !

 
 

 BÁO CÁO LƯU CHUYỂN TIỀN TỆ :

Cách lập Báo cáo Lưu chuyển tiền tệ, theo thông tư 200.

 

Bài này hướng dẫn thực hành :

- Lập báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh

- Thực hành lập báo cáo lưu chuyển tiền tệ (phương pháp trực tiếp)

 

- Căn cứ sổ cái TK111 và TK112

 

- Tiền thu từ bán hàng và cung cấp dịch vụ là những khoản thu nào?

- Tiền chi cho người cung cấp hàng hóa dịch vụ là những khoản chi nào...

 

 > Click xem Tài liệu học !

>>  Click xem Video !

 

 THUYẾT MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH:

- Cách lập bản Thuyết minh báo cáo tài chính theo Thông tư 200 Bài này hướng dẫn thực hành :

- Ghi nhận kết quả của các đối tượng chi tiết

 

- Lục tìm mẫu của bản thuyết minh BCTC theo thông tư 200

- Cung cấp mẫu bản thuyết minh đã làm lại bằng file Excel để dễ nhập liệu

 

- Thực hiện điền số liệu chi tiết vào bản thuyết minh

- Đề cập đến các sự kiện phát sinh sau ngày kết thúc niên độ...

>>  Click xem  !

 


 

 

* Tài liệu Kế toán thuế mở rộng:

 

 

   Kế toán HỢP NHẤT    Kế toán HỢP NHẤT    

   

  kế toán nợ phải trả  Kế toán HỢP NHẤT 

 

kế toán thanh toán    Kế toán HỢP NHẤT

 

Kế toán HỢP NHẤT    Kế toán HỢP NHẤT

 

Kế toán HỢP NHẤT    Kế toán HỢP NHẤT

 

* Click xem bài giảng !
     

 Kế toán HỢP NHẤT

( *Pass: kt952@quangtrung )

 


 

Đại học kinh tế tphcm - Kế toán

 Bản Quyền KẾ TOÁN HỢP NHẤT

952 Quang Trung, P.8, Gò Vấp

 

 

 

* Chúc các bạn Thành công!

 

Không có tài liệu nào được tìm thấy!

khoahoc_detail