11 HỌC KẾ TOÁN HỢP ĐỒNG XÂY DỰNG & Cách trình bày trên BCTC

 

KẾ TOÁN XÂY DỰNG

Bài giảng Kế toán xây dựng này nói về công việc Kế toán tại các công ty xây dựng.

Giải thích trình tự theo dõi, ghi sổ và đưa số liệu lên các báo cáo tài chính.

Bài giảng gồm 4 mục tiêu cơ bản sau đây :

- Theo dõi và ghi nhận Chi phí Giá vốn hàng bán của các hợp đồng Xây dựng

- Tính toán & ghi nhận Doanh thu của hợp đồng xây dựng

- Trình bày trên Báo cáo tài chính các vấn đề liên quan đến tài chính của hợp đồng xây dựng

- Xử lý kế toán để sao cho có ít khác biệt nhất với các quy định của Thuế, làm cho Doanh thu và Chi phí của Kế toán luôn được Thuế chấp nhận

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Chương này giúp người học ke toan thuc hanh:

*  Hiểu, tính toán, hạch toán và theo dõi các tài khoản kế toán có liên quan đến doanh thu và chi phí của hợp đồng xây dựng.

* Trình bày chúng trên BCTC

1. Bài giảng :  File 14

3. Tài liệu tham khảo :  TK 14

 
Không có tài liệu nào được tìm thấy!

khoahoc_detail