KẾ TOÁN HỢP ĐỒNG XÂY DỰNG & Cách trình bày trên BCTC

 KẾ TOÁN HỢP ĐỒNG XÂY DỰNG & Trình bày trên BCTC  

* Chương này giúp người học :

    - Hiểu, tính toán, hạch toán và theo dõi các tài khoản kế toán có liên quan đến doanh thu và chi phí của hợp đồng xây dựng.

    - Trình bày chúng trên BCTC

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Chương này giúp người học ke toan thuc hanh:

*  Hiểu, tính toán, hạch toán và theo dõi các tài khoản kế toán có liên quan đến doanh thu và chi phí của hợp đồng xây dựng.

* Trình bày chúng trên BCTC

1. Bài giảng :  File 14

3. Tài liệu tham khảo :  TK 14

 
Không có tài liệu nào được tìm thấy!

Các bài khác