> Cập nhật Thông tư mới về Kế toán Thuế và KTTrưởng

  GIÁO TRÌNH KẾ TOÁN - THUẾ 

LUÔN CẬP NHẬT MỚI  THÔNG TƯ

 


  

THÔNG TƯ  200:

1. Được dùng Ngoại tệ làm đơn vị tiền tệ ghi sổ kế toán.

 

2. Thay đổi hệ thống kế toán và hệ thống tài khoản.

 

3. Thay đổi nội dung Báo cáo tài chính.

 

4. Về Chứng từ kế toán - Sổ kế toán DN có thể tự thiết kế mẫu Chứng từ phù hợp với luật kT .v,v..
 

 


 

 

THÔNG TƯ  96-92-119.... - ĐỔI MỚI VỀ THUẾ DN :

 

1. T.tư 92:  Hướng dẫn về thuế GTGT và TNDN

 

2. T.tư 96:   Chú ý về 32 điểm mới của thuế TNDN

 

3. T.tư 119: Sửa đổi 7 TTtư khác nhằm tạo thuận lợi cho DN, cắt giảm bớt chí phí thời gian quản lý về thuế...    

      

4. T.tư 151: Hướng dẫn về quản lý thuế Có 8 hướng dẫn về thuế TNDN, 3 về thuế GTGT, 3 thuế TNCN… 

 

5. T.tư 71: Quy định trách nhiệm của nhà nước việc lập dự toán, quản lý, sử dụng và quyết toán kinh phí… 

 

6. T.tư 78: Thay thế luật 123 quy định thi hành TNDN…v.v. 

    

 


 

Không có tài liệu nào được tìm thấy!

khoahoc_detail