> Cập nhật Thông tư mới về Kế toán Thuế

LUÔN CẬP NHẬT MỚI THÔNG TƯ VỀ KHAI THUẾ

 


  

 

* Thông tư 78 về hóa đơn điện tử

   Nhằm đẩy mạnh lộ trình triển khai hóa đơn điện tử trên phạm vi toàn quốc, ngày 17/9/2021, Bộ Tài chính ban hành Thông tư 78/2021/TT-BTC hướng dẫn thực hiện một số điều của Luật Quản lý thuế số 38/2019 và Nghị định 123/2020/NĐ-CP về hóa đơn, chứng từ. Theo đó có một số điểm đáng chú ý về hóa đơn điện tử như sau (Xem)

 

 

* Thông tư 80:

    Bao gồm các nội dung chính sau đây: Đồng tiền khai thuế và vấn đề nộp thuế bằng ngoại tệ; quy định về tỷ giá quy đổi; Vấn đề tính, kê khai và phân bổ nghĩa vụ thuế (Xem)

 

 

* Thông tư 200:

1. Được dùng Ngoại tệ làm đơn vị tiền tệ ghi sổ kế toán.

 

2. Thay đổi hệ thống kế toán và hệ thống tài khoản.

 

3. Thay đổi nội dung Báo cáo tài chính.

 

4. Về Chứng từ kế toán - Sổ kế toán DN có thể tự thiết kế mẫu Chứng từ phù hợp với luật kT .v,v..
 

 


 

 

THÔNG TƯ  96-92-119.... - ĐỔI MỚI VỀ THUẾ DN :

 

1. T.tư 92:  Hướng dẫn về thuế GTGT và TNDN

 

2. T.tư 96:   Chú ý về 32 điểm mới của thuế TNDN

 

3. T.tư 119: Sửa đổi 7 TTtư khác nhằm tạo thuận lợi cho DN, cắt giảm bớt chí phí thời gian quản lý về thuế...    

      

4. T.tư 151: Hướng dẫn về quản lý thuế Có 8 hướng dẫn về thuế TNDN, 3 về thuế GTGT, 3 thuế TNCN… 

 

5. T.tư 71: Quy định trách nhiệm của nhà nước việc lập dự toán, quản lý, sử dụng và quyết toán kinh phí… 

 

6. T.tư 78: Thay thế luật 123 quy định thi hành TNDN…v.v. 

    

 


 

Không có tài liệu nào được tìm thấy!

khoahoc_detail