Mối quan hệ giữa Tài khoản và Bảng Cân đối kế toán và BCTC

Mối quan hệ giữa các Tài khoản và Bảng cân đối kế toán, Hiểu rõ mối quan hệ 2 chiều

- Bảng cân đối kế toán cuối kỳ trước cung cấp số dư đầu kỳ cho các tài khoản

- Các tài khoản cung cấp số dư cuối kỳ của chúng để lập bảng cân đối kế toán mới

   Ngoài ra, sau khi tìm hiểu trình tự của một bài toán học thuật, học viên vận dụng giải quyết công việc kế toán thực tế hàng ngày tại doanh nghiệp.

 

Hiểu rõ mối quan hệ giữa Tài khoản và Bảng cân đối kế toán

- Giữa tài khoản và bảng cân đối kế toán có mối quan hệ mật thiết. Nói đúng hơn giữa tài khoản với các Báo cáo tài chính có mối quan hệ không thể tách rời, bởi vì như đã trình bày ở các phần trước : Báo cáo tài chính là sản phẩm cuối cùng của kế toán, còn tài khoản là các sản phẩm trung gian nhằm lắp ghép thành sản phẩm cuối cùng. 

- Chương này sẽ giúp học viên thấy rõ mối quan hệ mật thiết đó thông qua một báo cáo điển hình là Bảng cân đối kế toán, qua đó học viên cũng hiểu tương tự đối với Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh (với một khác biệt là các tài khoản doanh thu, chi  phí không có số dư cuối kỳ như các tài khoản tài sản, nguồn vốn của Bảng cân đối)...

 Video Bài giảng Mối quan hệ giữa các Tài khoản & Bảng cân đối kế toán: Click xem !

 


 

 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

hoc ke toan thuc hanh tong hop nang cao 

 

 

 

Không có tài liệu nào được tìm thấy!

Các bài khác
khoahoc_detail