> Tài liệu: KẾ TOÁN THUẾ TỔNG HỢP thực hành Cả Sổ sách & Máy tính.

Đại học kinh tế tphcm - Khoa Kế toán

@ Bản Quyền TT. KẾ TOÁN HỢP NHẤT

Tài liệu  Hỗ trợ học thực hành Kế toán Thuế - Kế toán Trưởng (Click - Xem)


 

 

 


 

( Kế toán Thực hành Tổng hợp)

 

* Nội dung thực hành: Cùng với sự hướng dẫn của giảng viên các bạn sẽ : Biết cách kiểm tra chứng từ, Lập và đối chiếu Sổ sách trước khi Lập nên báo cáo tài chính của công ty - Giúp giải đáp thắc mắc về BCTC: ( Bảng Cân đối Kế toán - Báo cáo Kết quả Hoạt động KD - Báo cáo Lưu chuyển Tiền tệ - Thuyết minh BcTChính. )

  

 

 


 

     quang cáo

*  Tóm tắc Nội dung :  

   - Ở Việt Nam thì hầu hết các nghiệp vụ kinh tế, thương mại đều có thể thực hiện trực tiếp bằng tiền mặt cho nên không dễ dàng xác minh tính trung thực nếu như không có chứng từ làm bằng chứng.

       => Chính vì vậy, khi phản ánh các nghiệp vụ kinh tế tài chính vào sổ kế toán, thì điều đầu tiên phải phản ánh đó là : số chứng từ, ngày chứng từ.

    " Một thầy giáo giảng dạy kế toán đã nói một cách khôi hài với sinh viên rằng : "Tình yêu bắt nguồn từ đôi mắt cũng như kế toán bắt đầu bằng chứng từ ".

  

 

 


 

quang cáo

 *  Tóm tắc Nội dung :  

      Bất kỳ Doanh nghiệp Kinh tế VN nào cũng cần có các bộ phận kế toán sau : Kế toán Quỹ Tiền mặt - Ngân Hàng ,  KT Công Nợ, KT Hàng hóa - Kho - Nguyên vật liệu, KT Tài sản cố định, KT Tiền lương, KT Thuế, KT Chi phí Thành phẩm, KT Tổng hợp...Tùy theo quy mô DN lớn hay nhỏ mà 1 nhân viên có thể đảm trách nhiều phần hành kế toán - Tất cả đều có quy trình xử lý từng phần hành rõ ràng .

 

 

 


 

quảng cáo

  *  Tóm tắc Nội dung :  

  Như đã biết, sản phẩm cuối cùng của kế toán chính là các BCTC. Tuy nhiên muốn có số liệu để tổng hợp lên các báo cáo đó thì không thể thiếu các sản phẩm trung gian là các sổ sách kế toán. Đối với kế toán Việt Nam, Bộ tài chính ban hành và hướng dẫn 5 hình thức (tức là một hệ thống các sổ sách) kế toán.

       Ngày nay, hầu hết các doanh nghiệp không còn ghi sổ bằng tay nữa, nhưng cho dù ghi sổ (tức nhập liệu) bằng máy tính, thì tất cả các mẫu biểu cũng cần phải chấp hành cho đúng theo quy định.

 

 

 

 


 

   quảng cáo

     *  Tóm tắc Nội dung :

      Giữa tài khoản và bảng cân đối kế toán có mối quan hệ mật thiết. Nói đúng hơn giữa tài khoản với các Báo cáo tài chính có mối quan hệ không thể tách rời, bởi vì như đã trình bày ở các phần trước : Báo cáo tài chính là sản phẩm cuối cùng của kế toán, còn tài khoản là các sản phẩm trung gian nhằm lắp ghép thành sản phẩm cuối cùng. 

    Chương này sẽ giúp học viên thấy rõ mối quan hệ mật thiết đó thông qua một báo cáo điển hình là Bảng cân đối kế toán, qua đó học viên cũng hiểu tương tự đối với Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh (với một khác biệt là các tài khoản doanh thu, chi  phí không có số dư cuối kỳ như các tài khoản tài sản, nguồn vốn của Bảng cân đối)

 

 

 

 


 

quảng cáo

 *  Tóm tắc Nội dung :   

*  Phần chương này sẽ giúp học viên biết cách theo dõi số liệu của các khoản mục vừa đề cập gắn liền với các đối tượng chi tiết của chúng.      

     Trong quá trình hoạt động của DN, Kế toán phải theo dõi và phản ánh biến động của các khoản mục (tài sản, nguồn vốn, doanh thu, chi phí ...) -  Các khoản mục theo dõi đó, có một số khoản mục mà số liệu của nó gắn liền với các đối tượng chi tiết. 

      Chẳng hạn : Khoản mục phải thu của khách hàng sẽ gắn liền với các khách hàng A, B, C ... nào đó; tương tự đối với các khoản mục phải trả người bán, tạm ứng, nguyên vật liệu, thành phẩm, hàng hóa,.v.v..  

     

 

 

 


 

 quảng cáo 

 *  Tóm tắc Nội dung :  
  - Sản phẩm sau khi sản xuất ra sẽ được doanh nghiệp đưa đi tiêu thụ thông qua 2 phương thức phổ biến đó là : Xuất bán trực tiếp cho khách hàng hoặclà thông qua các đại lý.

 - Kế toán có nhiệm vụ theo dõi và phản ánh đầy đủ mọi khoản doanh thu và chi phí có liên quan trong quá trình tiêu thụ, từ đó xác định được kết quả kinh doanh của doanh nghiệp.

 

 

 

 


 

 quảng cáo

  *  Tóm tắc Nội dung :   

  Khác với doanh nghiệp sản xuất, Doanh nghiệp thương mại với chức năng chính là mua bán hàng hóa.

   - Tất cả các đối tượng mà DN mua vào với mục đích bán ra để kiếm lời thì đều được gọi là hàng hóa, trong các DN này - Kế toán sẽ theo dõi và phản ánh các nghiệp vụ mua hàng, bán hàng.

   - Kế toán theo dõi đầy đủ các doanh thu và chi phí có liên quan đến doanh thu trong kỳ để xác định kết quả kinh doanh của doanh nghiệp.

 

 

 


 

 quảng cáo

*  Tóm tắc Nội dung :   

       Việc tính giá thành sản phẩm là một việc quan trọng không thể thiếu trong các doanh nghiệp sản xuất, giá trị của các sản phẩm sản xuất ra phụ thuộc rất lớn vào các yếu tố đầu vào như : nguyên vật liệu, tiền lương công nhân và các chi phí khác trong sản xuất.

Chương này sẽ giúp học viên theo dõi, phản ánh đầy đủ các chi phí trong sản xuất, từ đó xác định được giá thành sản phẩm và lập các báo cáo để giúp các nhà quản trị kịp thời ra các quyết định trong sản xuất cho phù hợp với tình hình thị trường cạnh tranh khốc liệt như hiện nay. 

 

 

 


 

 TOOL - Công cụ Phân tích Tình hình tài chính DN  (pass kt952quangtrung)

quảng cáo

 

 

 

 


 

quang cáo

*  Tóm tắc Nội dung :    

  Chương này đặc biệt có hướng dẫn về khoản Nợ phải trả là Trái phiếu

  Sau khi học xong chương này người học có thể  hiểu :

   - Quy định về trình bày & công bố NPT
   -  Nội dung và Nguyên tắc chung hạch toán các khoản Nợ phải trả
   -  Kế toán trái phiếu phát hành - Dự phòng phải trả
   - Trình bày Nợ phải trả trên BCTC


       

 


 

 quảng cáo

*  Tóm tắc Nội dung : 

  - Các đối tượng kế toán tiêu biểu được tính giá trong chương này đó là : Tài sản cố định, hàng tồn kho (cụ thể là nguyên vật liệu và công cụ dụng cụ);

  - Tính giá tức là xác định giá trị của các đối tượng đó để trình bày phản ánh giá trị của chúng trên BCTC (tức bảng cân đối kê toán).

Chương này sẽ nêu ra một số nguyên tắc ảnh hưởng đến việc tính giá, hướng dẫn tính giá nguyên giá, khấu hao và giá trị còn lại đối với TSCĐ, hướng dẫn tính giá nhập kho, xuất kho và tồn kho đối với hàng tồn kho.  


 

 

 


 

 quang cáo

*  Tóm tắc Nội dung : 

 KẾ TOÁN Doanh thu và Chi phí của HỢP ĐỒNG XÂY DỰNG & Trình bày trên BCTC  

* Chương này giúp người học :

    - Hiểu, tính toán, hạch toán và theo dõi các tài khoản kế toán có liên quan đến doanh thu và chi phí của hợp đồng xây dựng.

    - Trình bày chúng trên BCTC.

 

 

 


 

quảng cáo 

*  Tóm tắc Nội dung :   

Sau  khi  học  xong  chương  này  người học có thể :

   - Thực hiện hạch toán các nghiệp vụ phát sinh liên quan đến Vốn bằng tiền

   - Phản ánh vào các tài khoản tổng hợp và chi tiết có liên quan

   - Đánh giá lại số dư cuối kỳ của các tài khoản vốn bằng tiền ngoại tệ

   - Trình bày vốn bằng tiền trên BCTC 

 

 

 


 

quảng cáo 

*  Tóm tắc Nội dung :  

  Kế toán NGUỒN VỐN CHỦ SỞ HỮU & Trình bày trên BCTC 

* Học xong chương này có thể hiểu :

    -  Vốn đầu tư của CSH & các khoản mục liên quan (thặng dư vốn cổ phần, vốn khác, cổ phiếu quỹ)

    -  Các khoản dự trữ (quỹ & chênh lệch đánh giá)

    -  Lợi nhuận chưa phân phối của DN

    - Trình bày Nguồn vốn chủ sở hữu trên BCTC

 

 

 


 

quang cáo 

 *  Tóm tắc Nội dung :  

 Chương này giúp người học :

   - Hiểu được các quan hệ thanh toán nội bộ trong doanh nghiệp.

   - Trình bày các phương pháp kế toán các quan hệ TTNB.

   - Kế toán quan hệ vốn và phân phối lợi nhuận.

   - Kế toán quan hệ thanh toán vãng lai.

   - Kế toán quan hệ sản xuất kinh doanh.

   - Kế toán quan hệ về thuế GTGT, TNDN

 

 

 


 

quang cáo

  *  Tóm tắc Nội dung :  

 Kế Toán BẤT ĐỘNG SẢN ĐẦU TƯ  

  Người học có thể hiểu và xử lý các vấn đề kế toán về bất động sản đầu tư trong doanh nghiệp :

•       Định nghĩa /   Phân loại

•       Điều kiện ghi nhận

•       Tính giá / Kế toán. 

 

 

 


 

quảng cáo 

*  Tóm tắc Nội dung :  

  Kế Toán ĐẦU TƯ TÀI CHÍNH NGẮN HẠN 

Sau khi học xong phần này người học có thể thực hiện đối với khoản đầu tư tài chính ngắn hạn:

  -  Ghi nhận và đánh giá

  - Phản ánh nghiệp vụ bán hoặc thu hồi

  - Các vấn đề về thuế

  - Trình bày các khoản đầu tư tài chính trên BCTC.

 

 

 


 

quang cáo

  *  Tóm tắc Nội dung :  

 KẾ TOÁN TSCĐ THUÊ TÀI CHÍNH  

Phần này bạn sẽ hiểu & xử lý KT cho các nghiệp vụ như :

    - Thuê (thông thường) TSCĐ sử dụng trong hoạt động SXKD

    - Thuê (tài chính) TSCĐ thông qua Cty tài chính / các tổ chức tài chính.

    - Trình bày TSCĐ thuê TC trên BCTC.

       

 

 


         

 

*. Tài liệu học KẾ TOÁN TRƯỞNG  ( Click ) !

 

 

 


 

Không có tài liệu nào được tìm thấy!