banner
> Tài liệu KẾ TOÁN Thực hành Thực tế Bộ Ctừ sống

* Tài liệu học THỰC HÀNH KẾ TOÁN theo Thông tư mới nhất của Bộ tài chính - Học Kế toán Trưởng Chứng chỉ Bộ tài chính và Trường. ( Đại học Kinh tế tphcm [ 0908 125 042 ] - Bản Quyền Cơ sở 952 Quang Trung, P8, Gò Vấp - 117 Vườn Lài, Tân phú ).

 


 

 

 

 


 

 * Tài liệu Thực hành gồm có : - Bộ Số liệu Chứng từ - Các loại Sổ sách KT - Mẫu biểu BCTC mới nhất theo Thông tư 200 BTC

 


 


 

 

 1> Bộ Số liệu Chứng từ ( Đã chọn lọc tất cả các nghiệp vụ phát sinh tại DN) => Ghi vào các Loại Sổ => Lập BCTChính : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

 

 *2. Ghi các loại Sổ Kế Toán ( Sổ Nhật ký chung , Chi tiết , Tổng hợp,  Sổ Cái .v.v.)  =>  Đối chiếu số liệu - Kết sổ  => Lập BCTC  :

 


 


 

 

* 3. Lập Báo cáo Tài Chính BCTC ( Bảng Cân đối phát sinh, BC kết quả HĐKD, Lưu chuyển tiền tệ, Thuyết minh BCTC) :

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 * ĐẶC BIỆT :  Bạn được học Kế Toán Thực hành trên Bộ Chứng từ Thực của các DN Thương mại, Dịch vụ, Sản xuất, Xây dựng...

(*Chứ kô phải làm bài tập như ở trường là đã cung cấp sẳn thông tin số liệu,   Mà bạn phải tự rút trích thông tin từ Hóa đơn Chứng từ thực như DN dùng mua bán hàng ngày) 

 =>  Biết Nguồn gốc số liệu để Lập BCTC Tài chính: Bảng Cân đối KT, BC Kết quả HĐKD, Lưu huyển Tiền tệ, Thuyết minh BCTC

         => HỌC XONG vào Công ty   làm được ngay Vì giống y tất cả các phần hành kế toán bạn đã học và thực hành.

 

 

 

 

Không có tài liệu nào được tìm thấy!