Mẫu biểu học thực hành khai báo Thuế HTKK

Các mẫu biểu thuế trên phần mềm HTKK theo thông tư mới nhất dưới đây: thuế giá trị gia tăng, thuế thu nhập doanh nghiệp, thuế thu nhập cá nhân, thuế môn bài, thuế xuất nhập khẩu, thuế tiêu thụ đặc biệt v.v.

 

A. VỀ THUẾ GIÁ TRỊ GIA TĂNG  (GTGT)  :

   - Tờ khai thuế giá trị gia tăng  (mẫu số 01/gtgt)     

   - Bảng kê hoá đơn, chứng từ h.hoá, dvụ bán ra   >> (đã bỏ)
   - Bảng kê hoá đơn, chứng từ h.hoá, dvụ mua vào  >> (đã bỏ)

   - Báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn (bc26/ac)  .v.v.    

   - Tờ khai bổ sung thuế giá trị gia tăng   (mới 01/gtgt)
   - Tờ giải trình cho tờ khai thuế gtgt      (mới bosung 01/gtgt)   

 

B. VỀ THUẾ THU NHẬP DOANH NGHIỆP (TNDN)

  - Tờ khai quyết toán thuế thu nhập dn  (mẫu số 03/tndn) 

  - Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh - (phụ lục 03-1a)

  - Chuyển lỗ từ hoạt động sxkd -  (phụ lục 03-2a).

 

C. VỀ THUẾ THU NHẬP CÁ NHÂN (TNCN)  : 

  - Tờ khai khấu trừ thuế thu nhập cá nhân – (02/kk-tncn)

  - Tờ khai quyết toán thuế thu nhập cá nhân – (05/kk-tncn.

  - Bảng kê thu nhập chịu thuế & thuế tncn 1  – (05a/bk-tncn) 

  - Bảng kê thu nhập chịu thuế & thuế tncn 2 – (05b/bk-tncn)

 

D. THUẾ MÔN BÀI ĐÓNG HÀNG NĂM  
E. THUẾ XUẤT NHẬP KHẨU 
F. THUẾ TIÊU THỤ ĐẶC BIỆT  v.v.v. 
 

 

 

* Giới thiệu Mẩu biểu số liệu thực tế để Lập tờ khai - Quyết toán Thuế :

 

 

 

  .V.V.V...  

 * Bộ chứng từ Hóa đơn đầy đủ  các Tháng năm  =>  Xem tại Trường !

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

.V.V.  Học viên được học Thực hành khai báo thuế trên máy tính với  phần mềm HTKK .

Không có tài liệu nào được tìm thấy!

khoahoc_detail