Cách Xử lý Hóa đơn Chứng từ bị viết sai

Hướng dẫn cách xử lý các trường hợp viết sai hóa đơn GTGT như: Viết sai stiền thuế , sai số tiền bằng chữ, sai thuế suất, sai mã số thuế , sai ngày tháng, sai tên Công ty, sai địa chỉ, sai tên hàng hóa, sai số lượng, sai đơn giá,sai tên người mua hàng, sai hình thức thanh toán v.v…

 

 

  
I. Hóa đơn viết sai nhưng chưa xé khỏi cuốn :
 
Cách xử lý:
  - Chỉ cần gạch chéo các liên và lưu giữ hóa đơn viết sai đó.
  - Sau đó: Lập lại hóa đơn mới là xong
 

II. Hóa đơn viết sai nhưng đã xé khỏi cuốn :
 
1. Trường hợp chưa kê khai :
 
Cách xử lý:
  - Hai bên lập biên bản thu hồi các liên của số hoá đơn đã lập sai 
(không phải lập biên bản hủy hóa đơn). Biên bản thu hồi hoá đơn phải thể hiện được lý do thu hồi hoá đơn.
Mẫu tải về tại đây:
Mẫu biên bản thu hồi hóa đơn

  - Lập lại hóa đơn mới, hai bên dung hóa đơn mới để khai thuế.

"Ghi nhớ:  Người bán gạch chéo các liên và phải lưu giữ số hoá đơn lập sai đó. (Có thể kẹp vào quyển hóa đơn để giải trình)."


 
2. Trường hợp đã kê khai thuế :

a. Nếu hóa đơn viết sai ngày tháng, địa chỉ, mã số thuế, tên công ty…(Không ảnh hưởng đến số tiền thuế GTGT phải nộp và khấu trừ:


Cách xử lý:
  - Hai bên lập biên bản điều chỉnh hóa đơn viết sai
  - Người bán lập hóa đơn điều chỉnh: Hóa đơn ghi rõ nội dung ghi sai; nội dung điều chỉnh; số hóa đơn, ký hiệu…
Chi tiết xem tại đây:
Cách xử lý hóa đơn viêt sai địa chỉ, MST, tên công ty

- Khi kê khai: Tại kỳ kê khai lập lại hóa đơn điều chỉnh: Bên bán kê khai hóa đơn điều chỉnh vào bảng kê bán ra. Bên mua kê khai vào bảng kê mua vào (Chỉ tiêu: Doanh thuthuế GTGT ghi bằng "0").

 

* Lưu ý:  Kể từ ngày 1/1/2015 theo khoản 7 điều 3 Thông tư 26/2015/TT-BTC ngày 27/02/2015: (Sửa đổi, bổ sung Thông tư số 119/2014/TT-BTC):
- Trường hợp hóa đơn đã lập có sai sót về tên, địa chỉ người mua nhưng ghi đúng mã số thuế người mua thì các bên lập biên bản điều chỉnh và không phải lập hóa đơn điều chỉnh. Các trường hợp hóa đơn đã lập có sai sót khác thực hiện theo hướng dẫn tại Điều 20 Thông tư số 39/2014/TT-BTC của Bộ Tài chính.”

 

b. Nếu hóa đơn viết sai thuế suất, đơn giá … ( nh hưởngđến số tiền và tiền thuế):

Cách xử lý:
  - Hai bên lập biên bản điều chỉnh hóa đơn viết sai,
  - Người bán phải lập hoá đơn điều chỉnh sai sót. Hoá đơn điều chỉnh ghi rõ (tăng, giảm) số lượng hàng hoá, giá bán, thuế suất thuế giá trị gia tăng…, tiền thuế giá trị gia tăng cho hoá đơn số…, ký hiệu…


> Chú ý: Hoá đơn điều chỉnh không được ghi số âm (-).

                       
Xử lý hoá đơn viết sai số tiền bằng chữ, tiền thuế 


- Khi kê khai: Tại kỳ kê khai hiện tại: Căn cứ vào hoá đơn điều chỉnh, người bán và người mua kê khai điều chỉnh doanh số mua, bán, thuế đầu ra, đầu vào trên bảng kê.

Nếu là hóa đơn
điều chỉnh giảm: Khi kê khai:
  - Bên bán
ghi âm (-)Chỉ tiêu số 6 - Doanh thu” trên PL 01-1/GTGT, thuế GTGT sẽ tự động cập nhật
VD: -50.000.000
  - Bên mua
ghi âm (-) vào Chỉ tiêu 6, 7 trên PL 01 -2/GTGT.

* Lưu ý:   Khi kê khai âm vào PL 01-2/GTGT phần mềm sẽ báo lỗi đỏ, nhưng không sao, các bạn cứ ấn GHI và Kết xuất bình thường nhé.


*Chú ý: Khi bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ từ 200.000 đồng trở lên mỗi lần, người mua không lấy hóa đơn hoặc không cung cấp tên, địa chỉ, mã số thuế (nếu có) thì vẫn phải lập hóa đơn và ghi rõ “người mua không lấy hoá đơn” hoặc “người mua không cung cấp tên, địa chỉ, mã số thuế.


Để hạn chế các lỗi sai khi viết hóa đơn GTGT các bạn nên xem thêm:  Cách viết hóa đơn giá trị gia tăng


Chúc các bạn thành công ! 

 

 

Không có tài liệu nào được tìm thấy!

khoahoc_detail