- Khai báo và Quyết toán Thuế trên Mạng phần mềm HTKK

 

 * Liên Hệ : 028 383 15278  - 028 3978 0019.

  

   ( *Lưu ý: Trên Bằng có ghi ch" Thực hành  Khai báo Thuế ")

 

 

                      KB Thuế. 90 => Đã có điểm !                     

                      KB Thuế. 89 => Đã có điểm !

                      KB Thuế. 88 => Đã có điểm !

                      KB Thuế. 87 => Đã có điểm !

                      KB Thuế. 86 => Đã có điểm !

       KB Thuế. 85 => Đã có điểm !

       KB Thuế. 84 => Đã có điểm !

       KB Thuế. 83 => Đã có điểm !

       KB Thuế. 82 => Đã có điểm !

       KB Thuế. 81 => Đã có điểm !

       KB Thuế. 80 => Đã có điểm !

       KB Thuế. 79 => Đã có điểm !        

KB Thuế. 78 => Đã có điểm !

                      KB Thuế. 77 => Đã có điểm !

                      KB Thuế. 76 => Đã có điểm !

KB Thuế. 75 => Đã có điểm !

KB Thuế. 74 => Đã có điểm !

KB Thuế. 73 => Đã có điểm !

KB Thuế. 72 => Đã có điểm !

 

KB Thuế. từ K.61 đến K.71 !

KB Thuế. từ K50 đến K.60 !

 

KB Thuế. Từ K39 đến K49

KB Thuế. Từ K28 đến K38  !

 

KB Thuế. Từ K20 đến K27  !

KB Thuế. Từ K15 đến K19  !

KB Thuế. Từ K01 đến K14  !

( K01-K14 Xem tại trường )