9. Học Kế toán Nâng cao - Quản lý Thuế DN, Quản trị KT & Phân tích bctc.


ĐẠI HỌC KINH TẾ TPHCM - K KẾ TOÁN

@ BẢN QUYỀN của KẾ TOÁN HỢP NHẤT

 

* Khóa Học Kế toán nâng cao đặc biệt này sẽ giải quyết các vấn đề Chuyên sâu HƠN về Kế toán, Thuế, Hợp đồng Kinh tế, Đầu tư Bất động sản.v.v. .Đồng thời tư vấn tốt cho giám đốc về Kế toán Tài chính...

 

* HỌC PHÍ:  2,1tr => 1,9tr Đóng trước ngày KG 

- Có lớp sáng hoặc tối tùy bạn chọn.

- KG Cơ sở 1: 19/4 (246) và 07/5 (357)

- KG Cơ sở 2: 25/3 (246) và 02/4 (357)  

 

02


 

* Nội dung:  Gồm 4 phần chuyên đề.

I. Kế toán tài chính:  "Xử lý 6 vấn đề phức tạp trong các DN lớn theo đúng các Chuẩn Mực Kế Toán và Chế độ Kế toán Việt nam hiện nay"

      a. Chênh lệch tỷ giá.

       b. Đầu tư bất động sản.

       c. D.Thu - chi phí của Hợp đồng xây dựng

       d. Tài sản cố định thuê tài chính
  

       e. Phát hành cổ phiếu/ Trái phiếu.

 

  
II. Phân tích Báo cáo Tài Chính:  "Phân tích 3 vấn đề quan trọng của DN"

       1. Phân tích cơ cấu vốn và tình hình đảm bảo khả năng thanh toán

       2. Phân tích các khoản công nợ Phải thu, Phải trả

       3. Phân tích hiệu quả sử dụng vốn.

 
III. Kế Toán Quản Trị:  "Tư vấn để giúp ban Giám Đốc ra các quyết định kinh tế đạt hiệu quả tối ưu nhất. Gồm 3 vấn đề"

      1. Phân tích mối quan hệ : Chi phí, Khối lượng, Lợi nhuận.

      2. Định giá sản phẩm.

      3. Thông tin thích hợp với Quyết định ngắn hạn.

 

IV. Quản lý Thuế : Gồm 2 phần 

      1. Cập nhật cácchính sách mới về Thuế và Hóa đơn.

       2. Áp dụng xử lý các tình huống KHÓ GIẢI QUYẾT về Thuế trong DN.

 

 * Click   Xem Giáo trình Nâng Cao chuyên sâu! 

 

 


 

 

Không có tài liệu nào được tìm thấy!