banner
- Kế toán Trưởng - Bằng Bộ tài chính & Đại học Kinh tế tphcm.

 


 
* Chú ý: Bạn hãy tự kiểm tra chọn Học tại Cơ sở Uy tín đã có nhiều kinh nghiệm tổ chức giảng dạy.
(Dưới đây là bằng chứng Trường đã hoàn thành NHIỀU khoá Kế toán Trưởng )

 

 


 

             KTTrưởng.91 => Đã có Điểm ! 

             KTTrưởng.90 => Đã có Điểm !

             KTTrưởng.89 => Đã có Điểm !

 

             KTTrưởng.88 => Đã có Điểm !

             KTTrưởng.87 => Đã có Điểm !

             KTTrưởng.86 => Đã có Điểm !

             KTTrưởng.85 => Đã có Điểm !

             KTTrưởng.84 => Đã có Điểm !

 

             KTTrưởng.83 => Đã có Điểm !

             KTTrưởng.82 => Đã có Điểm !

             KTTrưởng.81 => Đã có Điểm !

             KTTrưởng.80 => Đã có Điểm !  

             KTTrưởng.79 => Đã có Điểm !

             KTTrưởng.78 => Đã có Điểm !

             KTTrưởng.77 => Đã có Điểm !  

             KTTrưởng.76 => Đã có Điểm !

 

             KTTrưởng.75 => Đã có Điểm !

             KTTrưởng.74  => Đã có Điểm ! 

             KTTrưởng.73 - TPhú => Điểm ! 

             KTTrưởng.73 - GVấp => Điểm !  

             KTTrưởng.72 TPhú => Điểm ! 

             KTTrưởng.72 GVấp => Điểm ! 

              KTTrưởng.71 => Đã có Điểm ! 

 

             KTTrưởng.70 => Đã có Điểm ! 

             KTTrưởng.69 => Đã có Điểm ! 

             KTTrưởng.68 => Đã có Điểm ! 

             KTTrưởng.67 => Đã có Điểm ! 

             KTTrưởng.66 => Đã có Điểm ! 

              KTTrưởng.65 => Đã có Điểm !

 

             KTTrưởng.64 => Đã có Điểm !

              KTTrưởng.63 => Đã có Điểm !

              KTTrưởng.62 => Đã có Điểm !

              KTTrưởng.61 => Đã có Điểm !

              KTTrưởng.60 => Đã có Điểm !

 

              KTTrưởng.59 => Đã có Điểm !

               KTTrưởng.58 => Đã có Điểm !

               KTTrưởng.57 => Đã có Điểm !

               KTTrưởng.56 => Đã có Điểm !

               KTTrưởng.55 => Đã có Điểm !

 

               KTTrưởng.54 => Đã có Điểm ! 

               KTTrưởng.53 => Đã có Điểm !

                KTTrưởng.52 => Đã có Điểm !

                KTTrưởng.51 => Đã có Điểm !

                KTTrưởng.50 => Đã có Điểm !

 

               KTTrưởng.49 => Đã có Điểm !

               KTTrưởng.48 => Đã có Điểm !

 KTTrưởng.47 => Đã có Điểm !

 KTTrưởng.46 => Đã có Điểm !

 KTTrưởng.45 => Đã có Điểm !

 

 KTTrưởng.44 => Đã có Điểm !

 KTTrưởng.43 => Đã có Điểm !

 KTTrưởng.42 => Đã có Điểm !

 KTTrưởng.41 => Đã có Điểm !

 KTTrưởng.40 => Đã có Điểm !

 

KTTrưởng.39 => Đã có Điểm !

KTTrưởng.38 => Đã có Điểm !

KTTrưởng.37 => Đã có Điểm !

KTTrưởng.36 => Đã có Điểm !

KTTrưởng.35 => Đã có Điểm.

 

KTTrưởng.34 => Đã có Điểm.

KTTrưởng.33 => Đã có Điểm.

KTTrưởng.32 => Đã có Điểm.

 

KTT10-đến 01 => Xem tại Trường.