- Kế toán Trưởng - Bằng Bộ tài chính & Đại học Kinh tế tphcm.

 * Liên Hệ : 028 383 15278  - 028 3978 0019

 


 

 

            KTTrưởng.101 => Đã có Điểm !

    

            KTTrưởng.100 => Đã có Điểm ! 

             KTTrưởng.99 => Đã có Điểm !  

             KTTrưởng.98 => Đã có Điểm ! 

             KTTrưởng.97 => Đã có Điểm !  

             KTTrưởng.96 => Đã có Điểm !   

             KTTrưởng.95 => Đã có Điểm !    

             KTTrưởng.94 => Đã có Điểm !       

             KTTrưởng.93 => Đã có Điểm !

             KTTrưởng.92 => Đã có Điểm ! 

 

             KTTrưởng.91 => Đã có Điểm ! 

             KTTrưởng.90 => Đã có Điểm !

             KTTrưởng.89 => Đã có Điểm !

              KTTrưởng.88 => Đã có Điểm !

             KTTrưởng.87 => Đã có Điểm !

             KTTrưởng.86 => Đã có Điểm !

             KTTrưởng.85 => Đã có Điểm !

             KTTrưởng.84 => Đã có Điểm !

 

             KTTrưởng.83 => Đã có Điểm !

             KTTrưởng.82 => Đã có Điểm !

             KTTrưởng.81 => Đã có Điểm !

             KTTrưởng.80 => Đã có Điểm !  

             KTTrưởng.79 => Đã có Điểm !

             KTTrưởng.78 => Đã có Điểm !

             KTTrưởng.77 => Đã có Điểm !  

             KTTrưởng.76 => Đã có Điểm !

 

             KTTrưởng.75 => Đã có Điểm !

             KTTrưởng.74  => Đã có Điểm ! 

             KTTrưởng.73 - TPhú => Điểm ! 

             KTTrưởng.73 - GVấp => Điểm !  

             KTTrưởng.72 TPhú => Điểm ! 

             KTTrưởng.72 GVấp => Điểm ! 

              KTTrưởng.71 => Đã có Điểm ! 

 

             KTTrưởng.70 => Đã có Điểm ! 

             KTTrưởng.69 => Đã có Điểm ! 

             KTTrưởng.68 => Đã có Điểm ! 

             KTTrưởng.67 => Đã có Điểm ! 

             KTTrưởng.66 => Đã có Điểm ! 

              KTTrưởng.65 => Đã có Điểm !

 

             KTTrưởng.64 => Đã có Điểm !

              KTTrưởng.63 => Đã có Điểm !

              KTTrưởng.62 => Đã có Điểm !

              KTTrưởng.61 => Đã có Điểm !

              KTTrưởng.60 => Đã có Điểm !

 

              KTTrưởng.59 => Đã có Điểm !

               KTTrưởng.58 => Đã có Điểm !

               KTTrưởng.57 => Đã có Điểm !

               KTTrưởng.56 => Đã có Điểm !

               KTTrưởng.55 => Đã có Điểm !

 

               KTTrưởng.54 => Đã có Điểm ! 

               KTTrưởng.53 => Đã có Điểm !

                KTTrưởng.52 => Đã có Điểm !

                KTTrưởng.51 => Đã có Điểm !

                KTTrưởng.50 => Đã có Điểm !

 

               KTTrưởng.49 => Đã có Điểm !

               KTTrưởng.48 => Đã có Điểm !

 KTTrưởng.47 => Đã có Điểm !

 KTTrưởng.46 => Đã có Điểm !

 KTTrưởng.45 => Đã có Điểm !

 

 KTTrưởng.44 => Đã có Điểm !

 KTTrưởng.43 => Đã có Điểm !

 KTTrưởng.42 => Đã có Điểm !

 KTTrưởng.41 => Đã có Điểm !

 KTTrưởng.40 => Đã có Điểm !

 

KTTrưởng.39 => Đã có Điểm !

KTTrưởng.38 => Đã có Điểm !

KTTrưởng.37 => Đã có Điểm !

KTTrưởng.36 => Đã có Điểm !

KTTrưởng.35 => Đã có Điểm.

 

KTTrưởng.34 => Đã có Điểm.

KTTrưởng.33 => Đã có Điểm.

KTTrưởng.32 => Đã có Điểm.

 

KTT01 đến 11 => Xem tại Trường.