Mối quan hệ giữa Tài khoản và Bảng Cân đối kế toán và BCTC

  Đại học kinh tế tphcm - Kế toán

@ Bản Quyền của KẾ TOÁN HỢP NHẤT tại

952 Quang Trung, P8, Q Gò Vấp -- 117 Vườn Lài, Q Tân phú.


 

*  Tóm tắt nội dung : 

     Giữa tài khoản và bảng cân đối kế toán có mối quan hệ mật thiết. Nói đúng hơn giữa tài khoản với các Báo cáo tài chính có mối quan hệ không thể tách rời, bởi vì như đã trình bày ở các phần trước : Báo cáo tài chính là sản phẩm cuối cùng của kế toán, còn tài khoản là các sản phẩm trung gian nhằm lắp ghép thành sản phẩm cuối cùng. 

Chương này sẽ giúp học viên thấy rõ mối quan hệ mật thiết đó thông qua một báo cáo điển hình là Bảng cân đối kế toán, qua đó học viên cũng hiểu tương tự đối với Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh (với một khác biệt là các tài khoản doanh thu, chi  phí không có số dư cuối kỳ như các tài khoản tài sản, nguồn vốn của Bảng cân đối). 

 

 


 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

hoc ke toan thuc hanh tong hop nang cao 

 

 

 

Không có tài liệu nào được tìm thấy!